Urbanizmus, Architektúra, Priestorové plánovanie, Územné plánovanie, Územný plán obce, Územný plán mesta, Územný plán kraja, KURS, Poradenstvo, Regionálny rozvoj, Štúdia efektivity, Štúdia uskutočniteľnosti, Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, CADSES, .shp, .apr, Donauregionen+, CEMAT, PHARE, Sociológia, Demografia, ESPON, GiS, Verejné obstarávanie, Semináre, Kurzy v oblasti legislatívy územného plánovania, Školenia pre poslancov, Informatika, Veda a výskum, Strategické plánovanie, urbanE.T., PHSR, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Štúdia dopravy, Územný generel, Urbanistická štúdia, Rekonštrukcia, Revitalizácia, Geografický informačný systém, Ekológia, Životné prostredie,ÚSES, IUR, SEA, EIA,Feasibilitystudy

Novinky

PF 2022

Prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa pohody a nadhľadu...

Ako dlho trvá zmena územného plánu?

Územný plán navždy. Jedine, že by sa medzitým zmenil, doplnil alebo sa prijal úplne nový plán...

Prieskumy a rozbory obce Dvory nad Žitavou

Spracovali sme Prieskumy a rozbory i Zadanie pre Územný plán obce...

2 územné plány zóny, Prievoz - západ a Prievoz - východ

Prieskumy a rozbory sme spracovali paralelne a metodicky jednotne...

Publikačná brožúra Generelu dopravy Nitrianskeho kraja

Skrátená verzia Územného generelu dopravy Nitrianskeho kraja ako sexy brožúrka...

Rektifikácia územného plánu mesta Myjava

Podkladové rastrové mapové dielo sme rektifikovali na aktuálnu parcelnú kresbu katastra nehnuteľností...

Súhrnné znenie Územného plánu obce Rovinka

Úplné platné znenie Územného plánu obce Rovinka. Textová, záväzná, ako aj všetky výkresy grafickej časti...

Úvod prípravy Malodunajskej cyklomagistrály

Analýza súčasného stavu a prípravy cyklotrás a rozvojových možností pre rekreačné využitie Malého Dunaja...

Územný plán zóny Bratislava - Staré Mesto

Zahájili sme práce na Územnom pláne zóny CMO - Severovýchod, 2018...

Územný plán mesta Komárno už schválený

Územný plán mesta Komárno schválilo zastupiteľstvo mesta v septemberi tohto roku...

Plán udržateľného regionálneho turizmu a mobility BSK

Plán udržateľného regionálneho turizmu a mobility Bratislavského kraja...

Vlakové spojenie Petržalka – Rajka

Vlakové spojenie Petržalka – Rajka premáva aj na základe odporúčaní našich štúdií....

Územné plány zóny Ružinov - Pošeň

Spracovali prieskumy a rozbory pre dva územné plány zóny. Zóna Pošeň Sever a zóna Pošeň Juh...

MANUÁL PRE BIKESHARING

Manuál pre zriaďovanie verejných požičovní bicyklov, parkovacích systémov pre bicykle a pre nosné systémy cyklistickej prepravy...

Územný generel dopravy NSK

Pri spracovaní územného generelu dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja sme sa pohybovali v dvoch rovinách...

25 rokov na scéne

AUREX založili 8 spoločníci v júni roku 1992. Za uplynulých 25 rokov sa však pod hlavičkou ateliéru realizovala takmer stovka zamestnancov a viac...

Urbanistická štúdia Pri Rakyte

Zóna Pri Rakyte sa nachádza v Bratislave - MČ Devínska Nová Ves v rozvojovom priestore medzi Karpatami a Devínskou Kobylou...

Záchytné parkoviská Bratislavy

V spolupráci s IPP sme spracovali Vyhľadávaciu štúdiu záchytných parkovísk a parkovacích domov v Bratislave...

PHSR MČ Bratislava - Nové Mesto

Spracovali sme Program rozvoja mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2016-2020...

Obchvat MČ Bratislava - Rusovce

Dopravno - urbanistická štúdia obchvatu MČ Bratislava - Rusovce v koridore cesty I. triedy alebo diaľnice...

Územný plán zóny Ostredky

Spracovali sme prieskumy a rozbory pre územný plán zóny Bratislava - Ostredky...

Rozvoj slovensko – maďarského prihraničného územia

Spoločná urbanistická štúdia rozvoja slovensko – maďarského prihraničného územia...

Správa o hodnotení pre ÚPN Komárno

Spracovali sme správu o hodnotení vplyvov na životné prostredie SEA pre územný plán...

Organizácia statickej dopravy v meste Gbely

Štúdia riešenia statickej dopravy na sídlisku Záhumenice...

Národná stratégia regionálneho a územného rozvoja SR

Spracovali sme Národnú stratégiu regionálneho a územného rozvoja SR...

Územný plán mesta Komárno

Pre mesto Komárno sme spracovali dva varianty konceptu...

Transformácia areálu Cvernovky

Podľa portálu etrend sa za doteraz najlepšiu koncepciu považuje návrh ateliéru AUREX...

Koncepcia tvorby PHSR

Spolu s ministerstvom pripravujeme metodiku tvorby Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja...

Koncepcia rozvoja parkovania mesta Trnava

Inteligentná koncepcia rozvoja statickej dopravy mesta Trnava...

Územný plán pamiatkovej zóny Rusovce schválený

Územný plán zóny na území pamiatkovej zóny v bratislavských Rusovciach prehĺbuje zásady pamiatkovej starostlivosti...

Informačný systém parkovania v Dúbravke

GIS statickej dopravy v MČ Bratislava - Dúbravka...

Výzva

Na základe zákona o registri adries vyplývajú nové povinnosti aj pre mestá a obce...

Územný generel dopravy regiónu TTSK

Pri spracovaní územného generelu dopravy Trnavského samosprávneho kraja sme sa sa pokúsli vyvoriť praktický nástroj...

GiS portál podunajských regiónov

Online Gis portál koncpecie spolupráce regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoji podunajského priestoru...

Urbanistická štúdia D4 a R7

V spolupráci s NDS, a.s. a mestom Bratislava pripravujeme urbanistickú štúdiu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7...

Prístaviská Dunajbus

Štúdia vybraných prístavísk k dopravnému lodnému spojeniu DUNAJBUS na trase Hamuliakovo – Bratislava s možnosťou prepojenia na Hainburg a Viedeň

"Feasibility study" Malý Dunaj

Štúdia uskutočniteľnosti využitia vodného toku Malý Dunaj na vznik nových alternatívnych dopravných prepojení...

Priestorový rozvoj Bratislavského kraja

Priestorový rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja vzniká projekciou ateliéru AUREX...

Uzemný plán Trnavského kraja

Územný plán regiónu Trnavského samosprávneho kraja bol v decembri roku 2014 schválený zastupiteľstvom kraja...

AUREX partnerom Dunajského fondu

Dunajský fond je otvorenou neziskovou platformou pre rozvoj...

Trans Danube

V spolupráci s BSK sme vypracovali Regionálnu stratégiu a Regionálny akčný plán pre rozvoj udržateľnej mobility a turizmu v Podunajskom regióne.

Analýza RECOM SK-AT

V spolupráci s rakúskym partnerom sa podieľame na identifikovaní potenciálov existujúcich sietí v rámci cezhraničnej spolupráce Slovensko – Rakúsko...