Urbanizmus, Architektúra, Priestorové plánovanie, Územné plánovanie, Územný plán obce, Územný plán mesta, Územný plán kraja, KURS, Poradenstvo, Regionálny rozvoj, Štúdia efektivity, Štúdia uskutočniteľnosti, Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, CADSES, .shp, .apr, Donauregionen+, CEMAT, PHARE, Sociológia, Demografia, ESPON, GiS, Verejné obstarávanie, Semináre, Kurzy v oblasti legislatívy územného plánovania, Školenia pre poslancov, Informatika, Veda a výskum, Strategické plánovanie, urbanE.T., PHSR, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Štúdia dopravy, Územný generel, Urbanistická štúdia, Rekonštrukcia, Revitalizácia, Geografický informačný systém, Ekológia, Životné prostredie,ÚSES, IUR, SEA, EIA,Feasibilitystudy

Organizácia statickej dopravy v meste Gbely

Pre sídlisko Záhumenice v meste Gbely sme spracovali praktickú štúdiu riešenia statickej dopravy. Pre panelové sídlisko nízkopodlažných bytových domov sme hľadali možnosti komplexnej reorganizácie parkovania, ako aj potenciál pre nové stojiská. Celkovo sme pre túto zónu so 142 bytovými jednotkami a 429 obyvateľmi navrhli 122 nových stojísk a 44 nových garáži. 

VIAC O PROJEKTE