Urbanizmus, Architektúra, Priestorové plánovanie, Územné plánovanie, Územný plán obce, Územný plán mesta, Územný plán kraja, KURS, Poradenstvo, Regionálny rozvoj, Štúdia efektivity, Štúdia uskutočniteľnosti, Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, CADSES, .shp, .apr, Donauregionen+, CEMAT, PHARE, Sociológia, Demografia, ESPON, GiS, Verejné obstarávanie, Semináre, Kurzy v oblasti legislatívy územného plánovania, Školenia pre poslancov, Informatika, Veda a výskum, Strategické plánovanie, urbanE.T., PHSR, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Štúdia dopravy, Územný generel, Urbanistická štúdia, Rekonštrukcia, Revitalizácia, Geografický informačný systém, Ekológia, Životné prostredie,ÚSES, IUR, SEA, EIA,Feasibilitystudy

Koncepcia tvorby PHSR

Spolu s Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pripravujeme Metodiku tvorby Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja, skrátene PHSR. Cieľom tejto vedecko - výskumnej úlohy je spracovať metodiku tvorby programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónov, obcí, ako aj spoločných PHSR obcí, ktoré by poskytovali jednotnú štruktúru pre vypracovanie PHSR v súlade so  zákonom o podpore regionálneho rozvoja.

PHSR spolu s územným plánom je totiž základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy v súvislosti s rozvojom územia, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území a formuluje predstavu o budúcnosti samosprávy spolu s činnosťami, finančným zabezpečením a projektmi na jej rozvoj.Bližšie info po uvedieme po sfinalizovaní projektu.