Urbanizmus, Architektúra, Priestorové plánovanie, Územné plánovanie, Územný plán obce, Územný plán mesta, Územný plán kraja, KURS, Poradenstvo, Regionálny rozvoj, Štúdia efektivity, Štúdia uskutočniteľnosti, Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, CADSES, .shp, .apr, Donauregionen+, CEMAT, PHARE, Sociológia, Demografia, ESPON, GiS, Verejné obstarávanie, Semináre, Kurzy v oblasti legislatívy územného plánovania, Školenia pre poslancov, Informatika, Veda a výskum, Strategické plánovanie, urbanE.T., PHSR, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Štúdia dopravy, Územný generel, Urbanistická štúdia, Rekonštrukcia, Revitalizácia, Geografický informačný systém, Ekológia, Životné prostredie,ÚSES, IUR, SEA, EIA,Feasibilitystudy

Koncepcia rozvoja parkovania mesta Trnava

Budúcnosť Trnavy vidíme v polohe inteligentného Smart city mesta. A práve táto Koncepcia rozvoja statickej dopravy mesta je jedným z krokov na ceste k jej regulovaniu prostredníctvom sofistikovaných nástrojov modernej éry územného manažmentu. Využíva nie len evidenciu parkovania prostredníctvom geografického informačného sytému, ale aj najmodernejšie dostupné nástroje na jeho prevádzku v praxi.

VIAC INFo o projekte

 

 

 

 

Podľa oficiálneho vyjadrenia mesta Trnavčania budú mať možnosť diskutovať a vyjadrovať sa k tomuto návrhu na stretnutiach s poslancami svojej mestskej časti. Viac info tu.