Urbanizmus, Architektúra, Priestorové plánovanie, Územné plánovanie, Územný plán obce, Územný plán mesta, Územný plán kraja, KURS, Poradenstvo, Regionálny rozvoj, Štúdia efektivity, Štúdia uskutočniteľnosti, Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, CADSES, .shp, .apr, Donauregionen+, CEMAT, PHARE, Sociológia, Demografia, ESPON, GiS, Verejné obstarávanie, Semináre, Kurzy v oblasti legislatívy územného plánovania, Školenia pre poslancov, Informatika, Veda a výskum, Strategické plánovanie, urbanE.T., PHSR, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Štúdia dopravy, Územný generel, Urbanistická štúdia, Rekonštrukcia, Revitalizácia, Geografický informačný systém, Ekológia, Životné prostredie,ÚSES, IUR, SEA, EIA,Feasibilitystudy

Rektifikácia územného plánu mesta Myjava

Pri spracovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2018 Územného plánu mesta Myjava bola rastrová podkladová mapa vymenená za aktuálny súbor geodetických a popisných informácií SGI a SPI Geodetického a kartografického ústavu Bratislava. Vymedzenie priestorových informácií územného plánu mesta Myjava je rektifikované na aktuálnu evidencie katastra nehnuteľností. Rektifikované výkresy sú podkladom pre spracovanie nasledujúcej aktualizácie územného plánu.

 

Rektifikácia

"Oprava, korektúra, spresnenie; občasné nastavenie jemných meracích prístrojov; výpočet dĺžky oblúkov krivky; skorigovanie a uvedenie do správneho stavu, napr. dráhy lietadla; zostrojenie úsečky o dĺžke oblúka. V tomto prípade zakreslenie platného funkčného využitia a priestorového usporiadania presne na mapové dielo katastra nehnuteľností."

Nakoľko pri spracovaní územného plánu v roku 2004 nebol ešte pre mesto Myjava vyhotovený digitálny kataster nehnuteľností, čistopis územného plánu mesta Myjava bol spracovaný na podklade štátneho mapového diela - Základná mapa Slovenskej republiky 1 : 10 000. Pre zastavané územie tvorilo podkladovú mapu päť cez seba naložených mapových listov v rastrovej forme. Polohopis, výškopis, popis, vodstvo a porast v listoklade Myjava 3-7, Myjava 2-7, Myjava 4-8, Myjava 3-8, Myjava 2-8, Myjava 3-9 a Myjava 2-9.