Urbanizmus, Architektúra, Priestorové plánovanie, Územné plánovanie, Územný plán obce, Územný plán mesta, Územný plán kraja, KURS, Poradenstvo, Regionálny rozvoj, Štúdia efektivity, Štúdia uskutočniteľnosti, Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, CADSES, .shp, .apr, Donauregionen+, CEMAT, PHARE, Sociológia, Demografia, ESPON, GiS, Verejné obstarávanie, Semináre, Kurzy v oblasti legislatívy územného plánovania, Školenia pre poslancov, Informatika, Veda a výskum, Strategické plánovanie, urbanE.T., PHSR, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Štúdia dopravy, Územný generel, Urbanistická štúdia, Rekonštrukcia, Revitalizácia, Geografický informačný systém, Ekológia, Životné prostredie,ÚSES, IUR, SEA, EIA,Feasibilitystudy

Správa o hodnotení pre ÚPN Komárno

Správa o hodnotení strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia mesta Komárno, podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je obstarávateľom predkladaná spolu s Konceptom územného plán.

Správa o hodnotení je vyhotovená podľa osnovy danej prílohou č. 5 tohto zákona, ako aj podľa rozsahu hodnotenia určeného Okresný úradom Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie.

 

 

 

Ďalší postup prípravy územnoplánovacej dokumentácie je založený na výsledkoch verejného prerokovania variantného konceptu Územného plánu mesta. Podľa výsledkov prerokovania mesto Komárno spracuje súborné stanovisko, ktoré bude obsahovať posúdenie splnenia požiadaviek zadania a pokyny na spracovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie. Ten bude spracovaný invariantne a opätovne bude verejne prerokovaný...