Urbanizmus, Architektúra, Priestorové plánovanie, Územné plánovanie, Územný plán obce, Územný plán mesta, Územný plán kraja, KURS, Poradenstvo, Regionálny rozvoj, Štúdia efektivity, Štúdia uskutočniteľnosti, Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, CADSES, .shp, .apr, Donauregionen+, CEMAT, PHARE, Sociológia, Demografia, ESPON, GiS, Verejné obstarávanie, Semináre, Kurzy v oblasti legislatívy územného plánovania, Školenia pre poslancov, Informatika, Veda a výskum, Strategické plánovanie, urbanE.T., PHSR, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Štúdia dopravy, Územný generel, Urbanistická štúdia, Rekonštrukcia, Revitalizácia, Geografický informačný systém, Ekológia, Životné prostredie,ÚSES, IUR, SEA, EIA,Feasibilitystudy

Prieskumy a rozbory obce Dvory nad Žitavou

Pre obec Dvory nad Žitavou sme spracovali Prieskumy a rozbory (PaR), spolu s Krajinnoekologickým plánom (KEP), a na základe získaných poznatkov sme následne sformulovali Zadanie pre nový územný plán obce.

 

 

  • Obec susedí s mestom Nové Zámky a s obcami Bajč, Bešeňov, Branovo, Dubník, Pribeta a Semerovo.      
  • Celková rozloha územia predstavuje 6 383,6 ha, čo pri počet obyvateľov 5 058 (ku 31. 12. 2018) predstavuje hustotu obyvateľstva 79 obyvateľov na km².

 

 

PaR obsahujú 6 výkresov 110 x 120 cm, ako aj 21 schém ilustrujúcich špecifické priestorové informácie obce a tiež viac ako 150 stranovú textovú správu.

 

 

 

Cieľom KEP je vypracovať optimálne priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zabezpečujúce:

  • vyhovujúcu ekologickú stabilitu priestorovej štruktúry krajiny a biodiverzity
  • ochranu a racionálne využívanie prírodných zdrojov
  • ochranu kultúrno-historických zdrojov
  • tvorbu a ochranu územného systému ekologickej stability
  • tvorbu a ochranu životného prostredia