Urbanizmus, Architektúra, Priestorové plánovanie, Územné plánovanie, Územný plán obce, Územný plán mesta, Územný plán kraja, KURS, Poradenstvo, Regionálny rozvoj, Štúdia efektivity, Štúdia uskutočniteľnosti, Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, CADSES, .shp, .apr, Donauregionen+, CEMAT, PHARE, Sociológia, Demografia, ESPON, GiS, Verejné obstarávanie, Semináre, Kurzy v oblasti legislatívy územného plánovania, Školenia pre poslancov, Informatika, Veda a výskum, Strategické plánovanie, urbanE.T., PHSR, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Štúdia dopravy, Územný generel, Urbanistická štúdia, Rekonštrukcia, Revitalizácia, Geografický informačný systém, Ekológia, Životné prostredie,ÚSES, IUR, SEA, EIA,Feasibilitystudy

Ponuka

Ateliér AUREX poskytuje širokú škálu projekčných prác i odborného poradenstva v oblasti priestorového rozvoja. Ide predovšetkým o kompletný servis pri obstarávaní a spracovaní územných plánov a územnoplánovacích podkladov na všetkých hierarchických úrovniach, ale aj o spracovanie urbanisticko-architektonických, dopravných či iných špecializovaných štúdií. Taktiež sa zaoberáme zabezpečením transferu know-how, poskytovaním poradenstva a organizovaním školení z implementácie stavebného zákona s doplňujúcimi právnymi predpismi. Osobitú pozornosť však venujeme aj informatizácii verejnej správy a budovaniu Geografických informačných systémov.

 

 

Spracovávame

 • výskumné, metodické a koncepčné úlohy priestorového rozvoja
 • medzinárodné a cezhraničné dokumentácie
 • PHARE projekty a iné projekty v gescii Európskej komisie
 • rozvojové stratégie, koncepcie a programy na celoštátnej, regionálnej a lokálnej úrovni
 • územné plány regiónov
 • územné plány a územnoplánovacie podklady miest a obcí
 • územné plány a urbanistické štúdie zón
 • štúdie dopravy, špecializované štúdie a generely
 • koncepcie rozvoja statickej dopravy
 • ekologické štúdie a hodnotenia vplyvov na životné prostredie EIA a SEA

 

koncipujeme

 • architektonické štúdie
 • projektové dokumentácie pre územné rozhodnutie 
 • projektové dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavieb,autorský dozor a inžiniersku činnosť vo výstavbe
 • inteligentné riešenia "smart cities"

 

Pripravujeme

 • projektové návrhy investičného a neinvestičného charakteru vrátane spracovania analýz rizík, možností a efektivity
 • organizované školenia, semináre a workshopy

 

Budujeme

 • geografické informačné systémy
 • informačné systémy územného plánovania
 • registre adries pre informatizáciu spoločnosti
 • digitalizáciu mapových podkladov