Urbanizmus, Architektúra, Priestorové plánovanie, Územné plánovanie, Územný plán obce, Územný plán mesta, Územný plán kraja, KURS, Poradenstvo, Regionálny rozvoj, Štúdia efektivity, Štúdia uskutočniteľnosti, Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, CADSES, .shp, .apr, Donauregionen+, CEMAT, PHARE, Sociológia, Demografia, ESPON, GiS, Verejné obstarávanie, Semináre, Kurzy v oblasti legislatívy územného plánovania, Školenia pre poslancov, Informatika, Veda a výskum, Strategické plánovanie, urbanE.T., PHSR, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Štúdia dopravy, Územný generel, Urbanistická štúdia, Rekonštrukcia, Revitalizácia, Geografický informačný systém, Ekológia, Životné prostredie,ÚSES, IUR, SEA, EIA,Feasibilitystudy

Územné plány zóny Ružinov - Pošeň

Pre mestskú časť Bratislava - Ružinov sme spracovali prieskumy a rozbory pre dva územné plány zóny. Územný plán zóny POŠEŇ - Juh a Územný plán zóny POŠEŇ - Sever. Hlavné ciele oboch materiálov sú pritom rovnaké. Veríme však, že čoskoro začne príprava nasledujúcich etáp.


VIAC INFO O PROJEKTOCH