Urbanizmus, Architektúra, Priestorové plánovanie, Územné plánovanie, Územný plán obce, Územný plán mesta, Územný plán kraja, KURS, Poradenstvo, Regionálny rozvoj, Štúdia efektivity, Štúdia uskutočniteľnosti, Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, CADSES, .shp, .apr, Donauregionen+, CEMAT, PHARE, Sociológia, Demografia, ESPON, GiS, Verejné obstarávanie, Semináre, Kurzy v oblasti legislatívy územného plánovania, Školenia pre poslancov, Informatika, Veda a výskum, Strategické plánovanie, urbanE.T., PHSR, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Štúdia dopravy, Územný generel, Urbanistická štúdia, Rekonštrukcia, Revitalizácia, Geografický informačný systém, Ekológia, Životné prostredie,ÚSES, IUR, SEA, EIA,Feasibilitystudy

Plán udržateľného regionálneho turizmu a mobility BSK

Plán udržateľného regionálneho turizmu a mobility sme spracovali pre Krajskú organizáciu cestovného ruchu Turizmus regiónu Bratislava. 

Zámerom úlohy bolo zhodnotiť súčasný stav udržateľnej dopravy (mobility) v nadväznosti na ponuky a produkty cestovného ruchu a prispieť k napĺňaniu cieľov a opatrení v oblasti rozvoja mobility, udržateľnej dopravy a rozvoja turizmu na území Bratislavského kraja.

 

VIAC INFO O PROJEKTE