Urbanizmus, Architektúra, Priestorové plánovanie, Územné plánovanie, Územný plán obce, Územný plán mesta, Územný plán kraja, KURS, Poradenstvo, Regionálny rozvoj, Štúdia efektivity, Štúdia uskutočniteľnosti, Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, CADSES, .shp, .apr, Donauregionen+, CEMAT, PHARE, Sociológia, Demografia, ESPON, GiS, Verejné obstarávanie, Semináre, Kurzy v oblasti legislatívy územného plánovania, Školenia pre poslancov, Informatika, Veda a výskum, Strategické plánovanie, urbanE.T., PHSR, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Štúdia dopravy, Územný generel, Urbanistická štúdia, Rekonštrukcia, Revitalizácia, Geografický informačný systém, Ekológia, Životné prostredie,ÚSES, IUR, SEA, EIA,Feasibilitystudy

25 rokov na scéne

AUREX založili 8 spoločníci v júni roku 1992. Za uplynulých 25 rokov sa však pod hlavičkou ateliéru realizovala takmer stovka zamestnancov a viac ako päťsto dohodárov či univerzitných brigádnikov, vrátane 21 zahraničných stážistov z celého sveta. Pod ich rukami prešlo 920 jedinečných úloh, čo ilustruje päť pilierov AUREX-u zobrazených na aktuálnej infografike reflektujúcej 25 ročnú históriu. Dominantným pilierom je práve urbanizmus a územné plánovanie. 173 územných plánov pre mestá a obce, 30 pre zóny, 26 spracovaných regiónov a viac ako 160 štúdií a špecializovaných projektov. Portfólio je ozaj pestré, viď infografika...