Urbanizmus, Architektúra, Priestorové plánovanie, Územné plánovanie, Územný plán obce, Územný plán mesta, Územný plán kraja, KURS, Poradenstvo, Regionálny rozvoj, Štúdia efektivity, Štúdia uskutočniteľnosti, Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, CADSES, .shp, .apr, Donauregionen+, CEMAT, PHARE, Sociológia, Demografia, ESPON, GiS, Verejné obstarávanie, Semináre, Kurzy v oblasti legislatívy územného plánovania, Školenia pre poslancov, Informatika, Veda a výskum, Strategické plánovanie, urbanE.T., PHSR, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Štúdia dopravy, Územný generel, Urbanistická štúdia, Rekonštrukcia, Revitalizácia, Geografický informačný systém, Ekológia, Životné prostredie,ÚSES, IUR, SEA, EIA,Feasibilitystudy

Prístaviská Dunajbus

V spolupráci s Bratisalvským samosprávnym krajom sme v rámci projektu TRANSDANUDE spracovali Štúdiu vybraných prístavísk k dopravnému lodnému spojeniu DUNAJBUS na trase Hamuliakovo – Bratislava s možnosťou prepojenia na Hainburg a Viedeň. Štúdia je riešená s detailmi v podrobnosti architektonickej štúdie na zariadenie pozemnej časti prevádzkových prístavísk k osobnému lodnému spojeniu na Dunaji na trase Hamuliakovo – Bratislava pre 5 prístavísk Hamuliakovo, Čunovo, Devín, Devínska Nová Ves, Vlčie hrdlo.

 

viac o projekte