Urbanizmus, Architektúra, Priestorové plánovanie, Územné plánovanie, Územný plán obce, Územný plán mesta, Územný plán kraja, KURS, Poradenstvo, Regionálny rozvoj, Štúdia efektivity, Štúdia uskutočniteľnosti, Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, CADSES, .shp, .apr, Donauregionen+, CEMAT, PHARE, Sociológia, Demografia, ESPON, GiS, Verejné obstarávanie, Semináre, Kurzy v oblasti legislatívy územného plánovania, Školenia pre poslancov, Informatika, Veda a výskum, Strategické plánovanie, urbanE.T., PHSR, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Štúdia dopravy, Územný generel, Urbanistická štúdia, Rekonštrukcia, Revitalizácia, Geografický informačný systém, Ekológia, Životné prostredie,ÚSES, IUR, SEA, EIA,Feasibilitystudy

Uzemný plán Trnavského kraja

Nový Územný plán regiónu Trnavského samosprávneho kraja bol v decembri roku 2014 schválený podľa § 26 Stavebného zákona. I keď  sa urbanistická koncepcia odklonila od všeobecne zaužívaných postupov a metód regionálnej úrovne plánovania, získala si priazeň zainteresovanej verejnosti. Vďaka implementácií Európskeho dohovoru o krajine, či kritickému pohľadu na územné plány miest a obcí kraja stojí ozaj za preštudovanie.

ÚPN-R TTSK