Urbanizmus, Architektúra, Priestorové plánovanie, Územné plánovanie, Územný plán obce, Územný plán mesta, Územný plán kraja, KURS, Poradenstvo, Regionálny rozvoj, Štúdia efektivity, Štúdia uskutočniteľnosti, Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, CADSES, .shp, .apr, Donauregionen+, CEMAT, PHARE, Sociológia, Demografia, ESPON, GiS, Verejné obstarávanie, Semináre, Kurzy v oblasti legislatívy územného plánovania, Školenia pre poslancov, Informatika, Veda a výskum, Strategické plánovanie, urbanE.T., PHSR, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Štúdia dopravy, Územný generel, Urbanistická štúdia, Rekonštrukcia, Revitalizácia, Geografický informačný systém, Ekológia, Životné prostredie,ÚSES, IUR, SEA, EIA,Feasibilitystudy

2 územné plány zóny, Prievoz - západ a Prievoz - východ

Pre bratislavskú mestskú časť Ružinov sme spracovali Prieskumy a rozbory dvoch územných plánov zóny. Keďže riešené územia spolu susedia, ba tvoria aj jeden funkčno - prevádzkový celok, spracovali sme ich paralelne a metodicky jednotne.

 

 

 

Okrem štandardne spracovaného funkčné využitie a priestorového usporiadania sme prepočítali aj reguláciu v zmysle územného plánu hlavného mesta. Index zastavanosti, koeficient zelene, ako aj index podlažných plôch.

 

 

Záverom sú identifikované problémy, ktoré budeme riešiť v nasledujúcich fázach spracovania. Najmä tretí dopravný okruh mesta, električku a budúcu výstavbu. Oba plány budú mať však už svoj procesný život. Pripravujeme dva zadania...