Urbanizmus, Architektúra, Priestorové plánovanie, Územné plánovanie, Územný plán obce, Územný plán mesta, Územný plán kraja, KURS, Poradenstvo, Regionálny rozvoj, Štúdia efektivity, Štúdia uskutočniteľnosti, Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, CADSES, .shp, .apr, Donauregionen+, CEMAT, PHARE, Sociológia, Demografia, ESPON, GiS, Verejné obstarávanie, Semináre, Kurzy v oblasti legislatívy územného plánovania, Školenia pre poslancov, Informatika, Veda a výskum, Strategické plánovanie, urbanE.T., PHSR, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Štúdia dopravy, Územný generel, Urbanistická štúdia, Rekonštrukcia, Revitalizácia, Geografický informačný systém, Ekológia, Životné prostredie,ÚSES, IUR, SEA, EIA,Feasibilitystudy

O nás

Ateliér pre výskumnú a projektovú činnosť v oblasti architektúry, územného rozvoja, ekológie A informatiky gis.

 

         A - architektúra 
         U - urbanizmus a územné plánovanie 
         R - regionálny rozvoj
         E - ekológia a životné prostredie 
         X - informačné systémy a GIS eXtensions o priestorovom plánovaní

 

Ateliér AUREX poskytuje širokú škálu projekčných prác v uvedených odborných oblastiach, no rovnako poskytuje aj konzultačnú činnosť, poradenstvo a transfer know-how medzi predstaviteľmi samospráv, orgánmi štátnej správy a organizáciami pôsobiacimi v priestorovom rozvoji Slovenkej republiky. Už od vzniku samostanej SR predstavuje v našich podmienkach jednotku na poli územného plánovania.

 

 

Synergia rozvoja

Zabezpečujeme komplexný servis pri obstarávaní a spracovaní územnoplánovacích dokumentácií alebo územnoplánovacích podkladov, projektujeme urbanistické i architektonické štúdie, vytvárame možnosti pre konzultácie a školenia v rámci aplikácie stavebného zákona a doplňujúcich právnych predpisov, spracovávame EIA či SEA zámery, aplikujeme grantové schémy zo štrukturálnych fondov a v neposlednom rade náš ateliér pôsobí v oblasti vedy a výskumu priestorového rozvoja európskeho kontinentu.

 

Efektivita ateliéru

Ateliér AUREX založili v roku 1992 ôsmi spoločníci, architekti, urbanisti a stavební inžinieri s dlhoročnou praxou doma i v zahraničí z oblasti urbanizmu, územného plánovania a informatiky. V súčasnosti tvorí ateliér AUREX približne 23 zohratých kvalifikovaných a odborných pracovníkov. V závislosti od špecifíckých potrieb jednotlivých priestorových informácií však AUREX zastrešuje flexibilné profesionálne teamy, ktoré integrujú špecialistov z kooperujúcich projektových firiem, univerzít, vedecko - výskumných ústavov, ako aj špičkových profesistov.