Urbanizmus, Architektúra, Priestorové plánovanie, Územné plánovanie, Územný plán obce, Územný plán mesta, Územný plán kraja, KURS, Poradenstvo, Regionálny rozvoj, Štúdia efektivity, Štúdia uskutočniteľnosti, Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, CADSES, .shp, .apr, Donauregionen+, CEMAT, PHARE, Sociológia, Demografia, ESPON, GiS, Verejné obstarávanie, Semináre, Kurzy v oblasti legislatívy územného plánovania, Školenia pre poslancov, Informatika, Veda a výskum, Strategické plánovanie, urbanE.T., PHSR, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Štúdia dopravy, Územný generel, Urbanistická štúdia, Rekonštrukcia, Revitalizácia, Geografický informačný systém, Ekológia, Životné prostredie,ÚSES, IUR, SEA, EIA,Feasibilitystudy

Územný plán zóny Bratislava - Staré Mesto

V mestskej časti Bratislava - Staré Mesto sme začali spracovávať prieskumy a rozbory pre Územný plán zóny CMO - Severovýchod, 2018.

V riešenom území sa nachádza Ministerstvo financií, Národná banka aj Daňový úrad... Viac o danej lokalite ilustrujú nasledujúce schémy. Bližšie info čoskoro.