Urbanizmus, Architektúra, Priestorové plánovanie, Územné plánovanie, Územný plán obce, Územný plán mesta, Územný plán kraja, KURS, Poradenstvo, Regionálny rozvoj, Štúdia efektivity, Štúdia uskutočniteľnosti, Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, CADSES, .shp, .apr, Donauregionen+, CEMAT, PHARE, Sociológia, Demografia, ESPON, GiS, Verejné obstarávanie, Semináre, Kurzy v oblasti legislatívy územného plánovania, Školenia pre poslancov, Informatika, Veda a výskum, Strategické plánovanie, urbanE.T., PHSR, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Štúdia dopravy, Územný generel, Urbanistická štúdia, Rekonštrukcia, Revitalizácia, Geografický informačný systém, Ekológia, Životné prostredie,ÚSES, IUR, SEA, EIA,Feasibilitystudy

Územný plán pamiatkovej zóny Rusovce schválený

Hlavným cieľom riešenia Územného plánu zóny – Pamiatková zóna Rusovce je formulovať regulatívy pre priestorový rozvoj, prestavbu a asanáciu v rámci stabilizovaného urbanizovaného územia a aplikovať zásady starostlivosti o kultúrno–historické hodnoty vymedzenej pamiatkovej zóny pri dodržaní podmienok ochrany prírody a tvorby krajiny. Účinnosť nadobudol dňom 22.4.2016.

Viac info o projekte.