Urbanizmus, Architektúra, Priestorové plánovanie, Územné plánovanie, Územný plán obce, Územný plán mesta, Územný plán kraja, KURS, Poradenstvo, Regionálny rozvoj, Štúdia efektivity, Štúdia uskutočniteľnosti, Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, CADSES, .shp, .apr, Donauregionen+, CEMAT, PHARE, Sociológia, Demografia, ESPON, GiS, Verejné obstarávanie, Semináre, Kurzy v oblasti legislatívy územného plánovania, Školenia pre poslancov, Informatika, Veda a výskum, Strategické plánovanie, urbanE.T., PHSR, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Štúdia dopravy, Územný generel, Urbanistická štúdia, Rekonštrukcia, Revitalizácia, Geografický informačný systém, Ekológia, Životné prostredie,ÚSES, IUR, SEA, EIA,Feasibilitystudy

GiS portál podunajských regiónov

Účelom portálu, ktorý predstavuje hlavný výsledok projektu Donauregionen+, je zabezpečiť lepšiu a pohodlnejšiu komunikáciu medzi expertmi v oblasti plánovania v podunajských regiónoch. Predovšetkým v oblasti prírodných podmienkok, sídelnej štruktúry, ale aj ľudských zdrojov, dopravy a technickej infraštruktúry či hospodárstva.


Prírodné podmienky

Ľudské zdroje

Sídelná štruktúra

Technická infraštruktúra

Doprava