Urbanizmus, Architektúra, Priestorové plánovanie, Územné plánovanie, Územný plán obce, Územný plán mesta, Územný plán kraja, KURS, Poradenstvo, Regionálny rozvoj, Štúdia efektivity, Štúdia uskutočniteľnosti, Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, CADSES, .shp, .apr, Donauregionen+, CEMAT, PHARE, Sociológia, Demografia, ESPON, GiS, Verejné obstarávanie, Semináre, Kurzy v oblasti legislatívy územného plánovania, Školenia pre poslancov, Informatika, Veda a výskum, Strategické plánovanie, urbanE.T., PHSR, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Štúdia dopravy, Územný generel, Urbanistická štúdia, Rekonštrukcia, Revitalizácia, Geografický informačný systém, Ekológia, Životné prostredie,ÚSES, IUR, SEA, EIA,Feasibilitystudy

Súhrnné znenie Územného plánu obce Rovinka

Spracovali sme úplné znenie Územného plánu obce Rovinka. Textovej, záväznej, ako aj všetkých výkresov grafickej časti.

 

 

Čistopis bol schválený začiatkom roku 2001. Následne bol trikrát aktualizovaný prostredníctvom Zmien a doplnkov č. 1/2009, č. 1/2012 a č. 1/2014. Začiatkom roka 2019 sme tak pre obec pripravili spracovanie úplného a platného znenia, vrátane rektifikácie na súbor geodetických informácií katastra nehnuteľností, t.j. skorigovanie všetkých priestorových informácii a ich uvedenie do správneho stavu a polohy.