Urbanizmus, Architektúra, Priestorové plánovanie, Územné plánovanie, Územný plán obce, Územný plán mesta, Územný plán kraja, KURS, Poradenstvo, Regionálny rozvoj, Štúdia efektivity, Štúdia uskutočniteľnosti, Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, CADSES, .shp, .apr, Donauregionen+, CEMAT, PHARE, Sociológia, Demografia, ESPON, GiS, Verejné obstarávanie, Semináre, Kurzy v oblasti legislatívy územného plánovania, Školenia pre poslancov, Informatika, Veda a výskum, Strategické plánovanie, urbanE.T., PHSR, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Štúdia dopravy, Územný generel, Urbanistická štúdia, Rekonštrukcia, Revitalizácia, Geografický informačný systém, Ekológia, Životné prostredie,ÚSES, IUR, SEA, EIA,Feasibilitystudy

Národná stratégia regionálneho a územného rozvoja SR

Pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky sme v roku 2015 spracovali dokumemtáciu s názvom Národná stratégia regionálneho a územného rozvoja SR do roku 2035. Jedná sa o stredno- až dlhodobý strategický dokument národného významu, ktorého úlohou je integrovať potreby regionálnych aj odvetvových politík v jednom strategickom dokumente, na základe ich vzájomného zosúladenia.

VIAC INFO O PROJEKTE