Urbanizmus, Architektúra, Priestorové plánovanie, Územné plánovanie, Územný plán obce, Územný plán mesta, Územný plán kraja, KURS, Poradenstvo, Regionálny rozvoj, Štúdia efektivity, Štúdia uskutočniteľnosti, Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, CADSES, .shp, .apr, Donauregionen+, CEMAT, PHARE, Sociológia, Demografia, ESPON, GiS, Verejné obstarávanie, Semináre, Kurzy v oblasti legislatívy územného plánovania, Školenia pre poslancov, Informatika, Veda a výskum, Strategické plánovanie, urbanE.T., PHSR, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Štúdia dopravy, Územný generel, Urbanistická štúdia, Rekonštrukcia, Revitalizácia, Geografický informačný systém, Ekológia, Životné prostredie,ÚSES, IUR, SEA, EIA,Feasibilitystudy

Urbanistická štúdia Pri Rakyte

Územie UŠ Pri Rakyte sa nachádza v katastrálnom území Devínska Nová Ves v rovnomennej MČ Bratislavy, v rozvojovom priestore medzi Malými Karpatami, zastavaným územím Devínskej Novej Vsi a masívom Devínskej Kobyly. Charakter územia tvorí jemne zvlnený terén a prírodné prvky, ktoré lemujú územie a vodný tok Rakyta so sprievodnou zeleňou, ktorý ním prechádza. Z celého územia sa otvárajú výhľady na masív Devínskej Kobyly a Malých Karpát.

 

VIAC INFO O PROJEKTE