Urbanizmus, Architektúra, Priestorové plánovanie, Územné plánovanie, Územný plán obce, Územný plán mesta, Územný plán kraja, KURS, Poradenstvo, Regionálny rozvoj, Štúdia efektivity, Štúdia uskutočniteľnosti, Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, CADSES, .shp, .apr, Donauregionen+, CEMAT, PHARE, Sociológia, Demografia, ESPON, GiS, Verejné obstarávanie, Semináre, Kurzy v oblasti legislatívy územného plánovania, Školenia pre poslancov, Informatika, Veda a výskum, Strategické plánovanie, urbanE.T., PHSR, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Štúdia dopravy, Územný generel, Urbanistická štúdia, Rekonštrukcia, Revitalizácia, Geografický informačný systém, Ekológia, Životné prostredie,ÚSES, IUR, SEA, EIA,Feasibilitystudy

Ako dlho trvá zmena územného plánu?

Územný plán interpretujeme v našom ateliéri ako spoločenskú dohodu o využití územia, a sme naozaj radi, že dnes si už túto definíciu osvojili aj ďalší aktéri priestorového rozvoja.

30 AKTUALIZÁCIÍ

V uplynulých desiatich rokoch prišlo pod našimi rukami do zdarného konca minimálne 30 aktualizácií územného plánu. Od Bratislavy až po Vysoké Tatry. Doslova.

  • Bešeňov, Bzince pod Javorinou, Dobrá voda, Dubník, Dunajská Streda, Chotín, Ivanka pri Dunaji, Komárno, Kvetoslavov, Limbach, Liptovský Mikuláš, Myjava, Nemčice, Partizánske, Pezinok, Slovenský Grob, Strekov, Štúrovo, Trenčín, mesto Vysoké Tatry, a tiež dva samosprávne kraje – Bratislavský a Nitriansky.

Život je dynamický, nevyspytateľný a priority sa prudko menia“, znie nepísané pravidlo ateliéru AUREX. Platí to v živote, tak aj v územnom plánovaní. Niektoré mestá udržujú svoj územnoplánovací nástroj v dobrej kondícii neustále. Aktualizujú ho aj viackrát do roka.

Na margo legitimity vstupovania do platného územného plánu má riaditeľ ateliéru Ľubomír Klaučo jasné posolstvo: „Ako každý nástroj, aj tento územnoplánovací, si vyžaduje sústavnú starostlivosť, doštelovávanie, brúsenie a mazanie.“ Zároveň však dodáva, že: „Koncepčná vízia, ktorej priemetom je územný plán so stanovením regulatívov priestorového usporiadania funkčného využívania územia, by mala byť prezentovaná inými metódami.“ Územný plán nenavrhuje, územný plán ustanovuje. Architekt má ako tak voľnú ruku v koncepte spracovania, no ďalej sa skrz stanoviská, pripomienky a úpravy vyvíja svojim životom. Výsledkom je konsenzus všetkých aktérov rozvoj na danom území. Spoločenská dohoda.

ATELIÉR AUREX

Za 28 ročnú históriu sme v ateliéri opečiatkovali 177 územných plánov miest a obcí, 35 územných plánov zóny, 27 regiónov a viac ako 165 štúdií a špecializovaných projektov. V rokoch 2010 až 2020 sme sfinalizovali 30 Zmien a doplnkov. Regiónu, mesta, obce aj zóny. Ďakujeme všetkým našim partnerom.

 

293 DNÍ

Vyhodnotili sme čas od nadobudnutia účinnosti zmluvy, až po podpísanie preberacieho protokolu o odovzdaní a prebratí čistopisu zmien a doplnkov oboma zmluvnými stranami.

Pri hodnotení 30 Zmien a doplnkov z našej dielne sme sa dopracovali k priemernej hodnote doby trvania procesu 301 dní. V rozmedzí od 103 pod 757 dní. Ak odhliadneme od týchto amplitúd, dostávame sa k údaju, že na zmeny a doplnky územného plánu je potrebných v priemere 293 dní.

ČAS

Doba trvania aktualizácie územného plánu nezávisí od odbornej náročnosti, ani od toho, či sa mení územný plán zóny, dediny, mesta alebo regiónu. Rozhodujúcim kritériom doby trvania nie sú ani zábery pôdy a dokonca ani počet plôch, ktoré sa menia.

Najdôležitejšie aspekty doby trvania aktualizácie územného plánu sú hneď dva“, uvádza priestorový plánovač Matúš Bizoň. „Odborná pripravenosť styčného dôstojníka na úrade obstarávateľa a komunálno-politická konštelácia“. V ateliéri sa traduje, že začínať zmeny a doplnky územného plánu tesne pred komunálnymi voľbami sa javí ako slepá ulička. A to aj napriek najvznešenejšej myšlienke danej aktualizácie. Odbornosť a legitimita idú bokom, rozhodujú emócie. A samozrejme preferencie.

Sekcia alebo útvar územného plánu obstarávateľa musí mať, ad 1 kvalifikáciu a skúsenosti negociovať veci s dotknutými orgánmi do zdarného konca, a ad 2, dôveru vedenia. Inak povedané, že ak proces zmien a doplnkov územného plánu vedie poverený človek, ktorý nepotrebuje na každé svoje parciálne rozhodnutie požehnanie primátora, starostu či zastupiteľstva, idú veci spravidla rýchlejšie. Hlavne vo väčších mestách. V menších obciach stále platí slovo richtára (starostu).

9 PLÔCH

Predmetom zmien a doplnkov územného plánu bolo najviac 266 plôch, a to v meste Myjava. Rastúci dopyt a potreba usmerňovania rozvoja kopaničiarskej formy osídlenia za odzrkadlil aj v aktualizácii územného plánu obce Bzince pod Javorinou, kde bolo riešených 118 plôch. V prvej trojke plošne najrozsiahlejších úprav sú aj Zmeny a doplnky Územného plánu regiónu Bratislavského samosprávneho kraja č. 1 so 160 plochami.

Najmenej aktualizovaných plôch bola len 1. A to hneď viackrát. V Trenčíne, Komárne, Štúrove a vo Vysokých Tatrách. V meste Štúrovo sme spracovali aktualizáciu územného plánu bez zásahu do grafickej časti. Plochy sme nemenili, upravovala sa len metodika regulácie.  

Pri celkovom portfóliu 30 sledovaných prác sme v priemere v jedných zmenách a doplnkoch aktualizovali 41 plôch. Ak však odhliadneme od prvých troch najpočetnejších aktualizácií, ktoré aj my považujeme za neobvykle rozsiahle, pohybovali sme v rozsahu 1 až 53 plôch na jeden proces aktualizácie. Obsahom jednej aktualizácie územného plánu je v priemere 9 funkčných plôch.

AJ 103 DNÍ

Čas pre vlastnú tvorbu návrhu, upraveného návrhu a čistopisu zmien a doplnkov máme ako spracovateľ ošetrený priamo zmluvne. Spravidla 30 alebo 60 dní. Napriek tomu, že sa konečný obsah a rozsah zmien a doplnkov neraz menil aj za pochodu. Samozrejme plochy sa do rozbehnutého procesu len dopĺňali. S vyhodnotením pripomienok a dorokovaním stanovísk sa však už objednávateľ (obec/mesto/región) nie vždy ponáhľa. Tu termíny nebežia. Celý proces sa môže v tomto bode natiahnuť, či dokonca úplne zastaviť.  

Top päť najrýchlejších aktualizácií tvorí Komárno, Štúrovo, Liptovský Mikuláš a Trenčín.

  • Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Komárno č. 11 so 103 dňami.
  • Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Komárno č. 10 so 118 dňami.
  • Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Štúrovo č. 1 so 131 dňami.
  • Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Liptovský Mikuláš č. 12 so 140 dňami.
  • Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Trenčín č. 6 so 164 dňami.

Architekt Marek Adamczak, po svojich skúsenostiach z Liptovského Mikuláša a z Trenčína, za najdôležitejší pokladá rešpekt. „Rešpekt k významu koncepčného rozvoja územia, ako aj k cieľom, úlohám a názorom jednotlivých aktérov vstupujúcich do prípravy územnoplánovacej dokumentácie, ktoré sú síce častokrát protichodné, ale pre rozvoj územia nezastupiteľné.“

Prvú desiatku najrýchlejšie spracovaných a schválených aktualizácií tvoria Zmeny a doplnky Územného plánu regiónu Bratislavského samosprávneho kraja č. 1 s 332 dňami. Ich predmetom bola úprava viac ako 160 priestorových informácií.  

PLÝTVANIE

Paradoxným, no nie neobvyklým javom je aj neschválenie aktualizácie zastupiteľstvom. A to aj skrz skutočnosť, že ju sami objednali. Napriek všetkým prípravným prácam, verejne prerokovanému návrhu, posúdeniu vplyvov na životné prostredie SEA, vyhodnoteniu pripomienok so zapracovaním do tzv. upraveného návrhu, no najmä po „požehnaní“ podľa § 25 Stavebného zákona, sa niektorí poslanci zvyknú zamýšlať, až keď dostanú materiál v podkladoch na hlasovanie. V tomto bode ho však môžu buď schváliť alebo zhodiť zo stola. A hoci celý proces beží v priemere 293 dní, neraz skončila takmer ročná práca urbanistov v koši.    

VÝZVY

Aktualizácie, ktoré metodicky najviac upravili pôvodne prijatý čistopis územného plánu, prijalo mesto Dunajská Streda. Postupne sa spresnila započítateľnosť plôch zelene, k indexu zastavanosti a výške zástavby sa aditívne doplnil aj index podlažných plôch, a tiež sa explicitne stanovili šírkové parametre novo navrhovaných miestnych komunikácií. A hoci skončili až na prokuratúre, de jure dostal za pravdu AUREX a obstarávateľ. Obdobne ako pri Trnavskom samosprávnom kraji alebo pri Myjave. Hold, územné plánovania sa čoraz častejšie posúva do právnej roviny. Za svojim si však vždy stojíme.

ZÁVER

Ak by sme hodnotený čas ukončili pri schválení dokumentácie v zastupiteľstve, dostali by sme sa aj pod tri mesiace. Jedným dychom však treba dodať, že príprava obsahu a rozsahu potrebných prác, spojených s verejným obstarávaním, zamestnávajú mestá a obce zase dlhšie.

Keďže nie je možné predvídať všetky priestorové aktivity, ktoré v najbližších 10 rokoch u nás vzniknú, sústrediť sa treba na proces aktualizácie, a teda na jednotlivé zmeny a doplnky. Aktualizovať územný plán nie je dnes síce populárne, avšak nevyhnutné. Plánovanie má silnú zotrvačnosť a navonok je vnímané ako zložitý proces. Časovo v jednom sídle, ako aj metodicky v rámci celej krajiny. Opakom rozvoja je však degradácia, a tú chce zrejme len málokto. V najbližších rokoch budú preto v našich podmienkach hlavnými územnoplánovacími činnosťami práve aktualizácie územných plánov.

Konzultačná činnosť pre prípravu a zahájenie takýchto prác je však v našom ateliéri v rozmachu, čomu sa úprimne tešíme. Nie len podnikateľsky, ale aj z úcty k našej krajine. Poriadok v území musí byť.

 

Matúš Bizoň