Urbanizmus, Architektúra, Priestorové plánovanie, Územné plánovanie, Územný plán obce, Územný plán mesta, Územný plán kraja, KURS, Poradenstvo, Regionálny rozvoj, Štúdia efektivity, Štúdia uskutočniteľnosti, Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, CADSES, .shp, .apr, Donauregionen+, CEMAT, PHARE, Sociológia, Demografia, ESPON, GiS, Verejné obstarávanie, Semináre, Kurzy v oblasti legislatívy územného plánovania, Školenia pre poslancov, Informatika, Veda a výskum, Strategické plánovanie, urbanE.T., PHSR, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Štúdia dopravy, Územný generel, Urbanistická štúdia, Rekonštrukcia, Revitalizácia, Geografický informačný systém, Ekológia, Životné prostredie,ÚSES, IUR, SEA, EIA,Feasibilitystudy

Urbanistická štúdia D4 a R7

Urbanistická štúdia sa spracováva v nadväznosti na úpravu koridoru stanoveného v platnej ÚPN hl. mesta SR  ako tzv. nultý okruh, resp. pre skorigovanie trasovania diaľnice D4 v úseku medzi mestskými časťami Bratislavy - Jarovce a Rača, ktoré vyplynulo z doterajšej predinvestičnej prípravy diaľnice D4, procesu EIA a riešenia DÚR, ktorú zabezpečuje Národná diaľničná spoločnosť a.s.

VIAC INFO O PROJEKTE