Urbanizmus, Architektúra, Priestorové plánovanie, Územné plánovanie, Územný plán obce, Územný plán mesta, Územný plán kraja, KURS, Poradenstvo, Regionálny rozvoj, Štúdia efektivity, Štúdia uskutočniteľnosti, Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, CADSES, .shp, .apr, Donauregionen+, CEMAT, PHARE, Sociológia, Demografia, ESPON, GiS, Verejné obstarávanie, Semináre, Kurzy v oblasti legislatívy územného plánovania, Školenia pre poslancov, Informatika, Veda a výskum, Strategické plánovanie, urbanE.T., PHSR, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Štúdia dopravy, Územný generel, Urbanistická štúdia, Rekonštrukcia, Revitalizácia, Geografický informačný systém, Ekológia, Životné prostredie,ÚSES, IUR, SEA, EIA,Feasibilitystudy

Priestorový rozvoj Bratislavského kraja

Priestorové plánovanie pozostáva z troch základných pilierov, pričom AUREX projektuje v rámci Bratislavského samosprávneho kraja všetky tri.

Územné plánovanie v podobe Územného plánu regiónu Bratislavského samosprávneho kraja.

Strategické plánovanie ako Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020

Environmentálne plánovanie ako posudzovanie vplyvov na životné prostredie oboch dokumentov v precese SEA