Urbanizmus, Architektúra, Priestorové plánovanie, Územné plánovanie, Územný plán obce, Územný plán mesta, Územný plán kraja, KURS, Poradenstvo, Regionálny rozvoj, Štúdia efektivity, Štúdia uskutočniteľnosti, Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, CADSES, .shp, .apr, Donauregionen+, CEMAT, PHARE, Sociológia, Demografia, ESPON, GiS, Verejné obstarávanie, Semináre, Kurzy v oblasti legislatívy územného plánovania, Školenia pre poslancov, Informatika, Veda a výskum, Strategické plánovanie, urbanE.T., PHSR, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Štúdia dopravy, Územný generel, Urbanistická štúdia, Rekonštrukcia, Revitalizácia, Geografický informačný systém, Ekológia, Životné prostredie,ÚSES, IUR, SEA, EIA,Feasibilitystudy

Územný generel dopravy NSK

Pri spracovaní územného generelu dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja sme sa pohybovali v dvoch rovinách. Na jednej strane sme sa pokúsili vytvoriť praktický nástroj pre usmerňovanie rozvoja cestnej dopravnej ciest II. a III. triedy, ktoré má kraj v kompetencii. No na druhej strane sme vytvorili racionálnu argumentačnú bázu pre riešenia nadregionálnych a národných zámerov, ktoré ovplyvňujú práve riešené územie Nitrianskeho kraja.

Viac info o projekte