Urbanizmus, Architektúra, Priestorové plánovanie, Územné plánovanie, Územný plán obce, Územný plán mesta, Územný plán kraja, KURS, Poradenstvo, Regionálny rozvoj, Štúdia efektivity, Štúdia uskutočniteľnosti, Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, CADSES, .shp, .apr, Donauregionen+, CEMAT, PHARE, Sociológia, Demografia, ESPON, GiS, Verejné obstarávanie, Semináre, Kurzy v oblasti legislatívy územného plánovania, Školenia pre poslancov, Informatika, Veda a výskum, Strategické plánovanie, urbanE.T., PHSR, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Štúdia dopravy, Územný generel, Urbanistická štúdia, Rekonštrukcia, Revitalizácia, Geografický informačný systém, Ekológia, Životné prostredie,ÚSES, IUR, SEA, EIA,Feasibilitystudy

Výzva

Legislatívna výzva

Na základe Zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries vyplývajú nové povinnosti aj pre orgány verejnej správy či samosprávy. Mestá a obce sú tak povinné vytvárať registre adries a v nich vyznačovať vznik, zmenu alebo zánik adries  a v geografickej časti registra aj súvisiace zmeny adresných bodov. Obec je zároveň povinná vyznačovať všetky zmeny v názvoch ulíc a orientačných číslach. Existujúce polohy adresných bodov a geografické osi ulíc musí Ministerstvo vnútra SR v súčinnosti s obcami zapísať do registra najneskôr už do 30.06.2016.

 

 

Ponuka

Optimálnym nástrojom je pritom Geografický informačný Systém (GIS), ktorých vývojom a tvorbou sa spoločnosti AUREX a ISAX zaoberajú už viac ako 15 rokov. Sprevádzkovanie GIS môže slúžiť nie len pre zákonom stanovené náležitosti, ale aj pre sprostredkovanie územno-plánovacích informácii z Územného plánu, no rovnako aj pre valorizáciu priestorových informácii v ľubovoľnom rozsahu rôznorodých vrstiev. Hlavnou výhodou nášho GIS riešenia je, že obec nepotrebuje budovať svoj vlastný GIS Server, ktorého základná cena sa pohybuje rádovo v desiatkach tisíc EUR. Na používanie pritom postačujú len štandardné internetové prehliadače, ktoré umožňujú prehľad priestorových informácií na osobnom počítači, tablete alebo smartphone v reálnom čase.

systematika

V súčasnosti vytvárame GIS v súlade s koncepciu elektronizácie verejnej správy, Operačným Programom Informatizácie Spoločnosti, ako aj so zákonom 03/2010 Z z. o Národnej Infraštruktúre pre Priestorové Informácie (NIPI), či so Smernicou č. L108/1 Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES z 14.3 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve, známou aj ako implementácia smernice INSPIRE. Otázkou tak len zostáva, ktoré údaje sa obec rozhodne zverejniť pomocou on-line aplikácie a ktoré si ponechá pre interné využitie pracovníkmi úradu.

 

Pre viac info nás neváhajte kontaktovať