Urbanizmus, Architektúra, Priestorové plánovanie, Územné plánovanie, Územný plán obce, Územný plán mesta, Územný plán kraja, KURS, Poradenstvo, Regionálny rozvoj, Štúdia efektivity, Štúdia uskutočniteľnosti, Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, CADSES, .shp, .apr, Donauregionen+, CEMAT, PHARE, Sociológia, Demografia, ESPON, GiS, Verejné obstarávanie, Semináre, Kurzy v oblasti legislatívy územného plánovania, Školenia pre poslancov, Informatika, Veda a výskum, Strategické plánovanie, urbanE.T., PHSR, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Štúdia dopravy, Územný generel, Urbanistická štúdia, Rekonštrukcia, Revitalizácia, Geografický informačný systém, Ekológia, Životné prostredie,ÚSES, IUR, SEA, EIA,Feasibilitystudy

MANUÁL PRE BIKESHARING

Manuál pre zriaďovanie verejných požičovní bicyklov, parkovacích systémov pre bicykle a pre nosné systémy cyklistickej prepravy pozostáva z trocha častí. Súčasťou dokumentu sú aj príklady dobrej praxe z Európy (a zo sveta), ktoré je možné aplikovať v krajinách Podunajskej oblasti.

  1. BIKE RENTAL sa venuje problematike verejných požičovní bicyklov.
  2. BIKE PARKING poskytuje prehľad možností riešenia parkovacích systémov pre bicykle a  podmienok ich realizácie.
  3. BIKE CARRIAGE sa zameriava na prepravu bicyklov v hromadných dopravných prostriedkoch s dôrazom na udržateľnú verejnú dopravu

 

VIAC INFO O PROJEKTE