Urbanizmus, Architektúra, Priestorové plánovanie, Územné plánovanie, Územný plán obce, Územný plán mesta, Územný plán kraja, KURS, Poradenstvo, Regionálny rozvoj, Štúdia efektivity, Štúdia uskutočniteľnosti, Stavebné povolenie, Územné rozhodnutie, CADSES, .shp, .apr, Donauregionen+, CEMAT, PHARE, Sociológia, Demografia, ESPON, GiS, Verejné obstarávanie, Semináre, Kurzy v oblasti legislatívy územného plánovania, Školenia pre poslancov, Informatika, Veda a výskum, Strategické plánovanie, urbanE.T., PHSR, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, Štúdia dopravy, Územný generel, Urbanistická štúdia, Rekonštrukcia, Revitalizácia, Geografický informačný systém, Ekológia, Životné prostredie,ÚSES, IUR, SEA, EIA,Feasibilitystudy

Publikačná brožúra Generelu dopravy Nitrianskeho kraja

V roku 2017 Nitriansky samosprávny kraj obstaral spracovanie Územného generelu dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja, ako územno-technického podkladu prehlbujúceho riešenie Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja.

 

 

Pre účely rýchlejšieho a efektívneho šírenia informácií o tomto profesijne orientovanom materiáli pre odbornú i laickú verejnosť, bola pod záštitou Inštitútu priestorového plánovania spracovaná jeho skrátená verzia. Jej predmetom je vypracovanie stručného a pre širokú verejnosť zrozumiteľného znenia, informujúceho o podstatných častiach jeho analytickej i návrhovej časti. Doplnený je ukážkami jednotlivých výkresov grafickej časti, ako aj množstvom ilustračných schém.

 

V tlačenej podobe sme expedovali 100 kusov.