_VEDA A VÝSKUM

 • Projekt V4+2
 • Analýza RECOM SK-AT
 • ESPON - Data Navigator for Ministry of Interior and Spatial Planning, Luxemburg
 • Projekt Polycentrický rozvoj a integrácia miest v regionálnej perspektíve – POLYREG, Stredná Európa
 • Projekt DONAUREGIONEN+ Analýzy, sektorové a cezdunajské stratégie, súhrnná stratégia
 • Projekt SAMRS/2010/12/01: Napime sa zo slnka, využitie solárnej energie v Keni
 • Projekt PlaNet CenSE pre MVaRR SR
 • Preparation of maps for the Danube Region... EC - DG REGIO C.3.
 • Interreg IIB CADSES - Najlepšie spo.skúsenosti v priest.plánovaní k podpore udržateľného polycentrického rozvoja“
 • Interreg IIIC - Resnafront (Diagnostická štúdia a soc.ekon.rozvojový plán - oblasť priestorové plánovanie)
 • Programové dokumenty Interreg III (SR - CZ. PL, H+UA)
 • Národná správa pre Deklaráciu CEMAT
 • Podpora rozvoja Grantových schém pre MŠ SR pre podporu študentov, doktorandov a post-doktorandov v oblasti výskumu a vývoja ŠDP) - konzultačné služby
 • Dopracovanie ROP o tematickú a územnú stratégiu na základe požiadaviek EK pre MVRR SR
 • Vyhodnotenie naplnenia indikátorov v porov.s predch. rokmi (2004-2007) vo vzťahu k napĺňaniu jednotl. opatrení JPD NUTS II BA Cieľ 3 pre MPSVaR, BA
 • Posúdenie dopravno-urbanistických vzťahov - centrum Ulánbátar, Mongolsko
 • Spracovanie tematického okruhu Trendy v územnej (sídelnej) štruktúre slov.spoločnosti pre Víziu a stratégiu rozvoja slov.spoločnosti
 • Ex-ante hodnotenie OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
 • Polycentrická koncentrácie osídlenia ako nástroj zabezpečenie funkčnej komplexnosti na regionálnej a lokálnej úrovni
 • Aktualizácia údajov za obce SR a register strediskovosti
 • Regional Expenditures of the ERDF and CF in 2000-2006 for SWECO International AB
 • Regional governance in the context of globalisation for SWECO Eurofutures AB, Sweden
 • Zásady, pravidlá a metódy novodobého územného plánovania
 • Zásady nového zákona o územnom plánovaní pre SR
 • Lokálne a regionálne plánovacie nástroje pre trvalo udržateľný rozvoj v krajinách CADSES
 • Expertízy v oblasti územného plánovania - INTERREG IIC
 • Metodika hodnotenia ekologickej únosnosti územia (účasť na výskumnej úlohe pre bývalý Federálny výbor pre životné prostredie ČSFR a MŽP SR)
 • Metodika jednotného spracovania ÚPD hlavného mesta SR Bratislavy - územno.technické podklady ISÚ - časť: urbanistické obvody a urbanistické bloky
 • Návrh Národného akčného plánu rozvoja osídlenia do r.2000
 • Národná správa o vzťahu dopravy a životného prostredia za SR (podklad pre prípravu regionálnej konferencie ministrov dopravy a životného prostredia Európy
 • Stratégia rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy
 • Vyhodnotenie odborných podkladov v oblasti stavebného práva pre novú právnu úpravu územného/priestorového plánovania a stavebného poriadku
 • Metodika výkonu verejnej správy na úseku územného rozhodovania, stavebného poriadku a sankcií podľa stavebného zákona č.50/76 Zb. pre obce ako stavebné úrady
 • Stratégia pre Kohézny fond pre oblasť dopravy v SR,
 • Porovnávacia štúdia systémov územného a regionálneho plánovania v krajinách ARGE Donauländer