Územný plán centrálnej mestskej zóny Hlohovec

Úroveň:  Územný plán zóny
Typ: Centrálna mestská zóna
Lokalita: mesto Hlohovec
Rok: 2010

 

Autori:


Ing. arch. Marek Adamczak

 

Ing. arch. Ľubomír Klaučo

Vymedzené územie Centrálnej mestskej zóny predstavuje urbanistické jadro mesta dokladujúce historickú kontinuitu vývoja sídla. Predstavuje heterogénny spôsob zástavby pozostávajúci z viacerých typologických druhov. Diferencovanosť zástavby vyplýva najmä zo zmien, ktoré nastali v mestskej štruktúre v 2. polovici 20. storočia v súvislosti s panelovou výstavbou.

 

 

Návrh funkčného využitia podporuje verejný charakter hlavných mestských priestorov lokalizáciou funkcií celomestského významu, ktoré priťahujú návštevníkov a vytvárajú živé prostredie. Rozloženie funkcií v CMZ nasleduje hierarchiu hlavných verejných priestorov a prechádza od funkcií občianskej vybavenosti, administratívy, verejného stravovania, k obytným častiam s menšími plochami vybavenosti na okraji centra. Návrh vytvára celistvú hmotovo – priestorovú štruktúru, jasne definujúcu systém uzlových a lineárnych priestorov. Intenzita využitia územia sa viaže na relatívnu významnosť priľahlých priestorov z hľadiska ich polohy v centre a klesá rovnomerne smerom od centra k okrajovým častiam zóny. Idea návrhu vytvára hierarchickú štruktúru mestských priestorov prepojených systémov peších komunikácií, sledujúcich hlavné rozvojové osi územia. Rieši miesta kolízie pešej a automobilovej dopravy návrhmi na jej ukľudnenie, prípadne presmerovanie.

 

 

Dopravné riešenie sa sústreďuje na jednoduchý a prehľadný  systém komunikácií, zabezpečujúcich dostupnosť a rozvoj všetkých častí riešeného územia. Celé územie je dotvorené množstvom zelene, obohacujúcej ho tak i plochy pre oddych a rekreáciu.