Územný plán zóny Pošeň Juh a zóny Pošeň Sever

Územný plán zóny Pošeň v mestskej časti Bratislava - Ružinov  tvoria dve samostatné územnoplánovacie dokumentácie. Pre obe lokality sme spracovali etapu Prieskumy a rozbory.

 1. Územný plán zóny POŠEŇ - juh

 2. Územný plán zóny POŠEŇ - sever

 

Hlavné ciele oboch materiálov sú pritom rovnaké. V dvoch zónach, ktoré spolu bezprostredne susedia ide najmä o zabezpečenie územnoplánovacieho nástroja na reguláciu územného rozvoja zonálnej úrovne plánovania, ako aj pre skvalitňovanie priestorovej a funkčnej štruktúry zastavaného územia Ružinova. Na základe zhodnotenia územno-technických, ekologických, hospodárskych, majetkovo - právnych a sociálnych predpokladov a vyhodnotenia limitov a potenciálov územia je potrebné najmä:

 • Navrhnúť začlenenie riešeného územia do širších územných, priestorových, dopravnoprevádzkových a technicko-infraštrukturálnych väzieb.
 • Analyzovať nové známe rozvojové zámery a ich dopad na riešené územie, jeho funkčné využitie a priestorovú organizáciu.
 • Navrhnúť koncepciu rozvoja územia a zvýšiť kvalitu funkčného využitia a priestorového usporiadania územia a stanoviť zásady a regulatívy hmotovo – priestorového usporiadania stavieb a umiestňovania stavieb na pozemkoch.
 • Navrhnúť koncepciu dopravného a technického vybavenia územia a stanoviť požiadavky budúceho dopravného vybavenia a technickej infraštruktúry.
 • Navrhnúť koncepciu formovania parkovej a sídliskovej zelene z estetického, kompozičného i mikroklimatického hľadiska.
 • Definovať požiadavky na nevyhnutnú občiansku vybavenosť komerčného a komunálneho charakteru, vrátane sociálnej starostlivosti.

 

Rozvojové zámery Pošeň Sever

Územie sa nachádza v katastrálnom území Ružinov. Je vymedzené zo severu Ružinovskou ulicou, z východu ulicou Mlynské luhy a železničnou traťou, z juhu Seberíniho ulicou, zo západu Tomášikovou ulicou. Celková výmera riešeného územia je 66,7425 ha.

 • Terminály integrovanej osobnej prepravy (TIOP)
 • Električková trať Ružinovská radiála
 • Návrh výstavby hromadných garáží - MČ Bratislava - Ružinov
 • Navrhované cyklotrasy v riešenom území
 • Revitalizácia námestia a podzemné garáže na ul. Ivana Horvátha
 • Variantná urbanistická štúdia zóny Exnárová – východ
 • Podnety na návrh zmien a doplnkov 04 ÚPN hl. mesta SR Bratislavy
 • Požiadavky občanov

 

Rozvojové zámery Pošeň Juh

Územie sa nachádza v katastrálnom území Ružinov. Je vymedzené zo severu Seberíniho ulicou, z východu ulicou Mlynské luhy, z juhu Gagarinovou ulicou, zo západu Tomášikovou ulicou. Celková výmera riešeného územia je 35,9773 ha.

 • Navrhované cyklotrasy
 • Zámery vyplývajúce z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti
  Bratislava - Ružinov
 • Požiadavky občanov