Územný plán zóny Bratislava - Ostredky

Hlavným cieľom územného plánu zóny Ostredky je zabezpečenie územno- plánovacieho nástroja na reguláciu územného rozvoja, ako aj skvalitňovanie priestorovej a funkčnej štruktúry zastavaného územia mestskej časti Ružinov. Doposiaľ sme spracovali etapu Prieskumy a rozbory. Na základe zhodnotenia územno-technických, ekologických, hospodárskych, majetkovo - právnych a sociálnych predpokladov a vyhodnotenia limitov a potenciálov územia je potrebné:

  • navrhnúť začlenenie riešeného územia do širších územných, priestorových, dopravno-prevádzkových a technicko-infraštrukturálnych väzieb
  • analyzovať nové známe rozvojové zámery a ich dopad na riešené územie, jeho funkčné využitie a priestorovú organizáciu
  • navrhnúť koncepciu rozvoja územia a zvýšiť kvalitu funkčného využitia a priestorového usporiadania územia a stanoviť zásady a regulatívy hmotovo – priestorového usporiadania stavieb a umiestňovania stavieb na pozemkoch
  • navrhnúť koncepciu dopravného a technického vybavenia územia a stanoviť požiadavky budúceho dopravného vybavenia a technickej infraštruktúry
  • navrhnúť koncepciu formovania parkovej a sídliskovej zelene z estetického, kompozičného i mikroklimatického hľadiska
  • definovať požiadavky na nevyhnutnú občiansku vybavenosť komerčného a komunálneho charakteru, vrátane sociálnej starostlivosti

 

 

Samotné riešené územie je tvorené obytným súborom sídliska Ostredky a je ohraničené zo severnej strany Trnavskou cestou, zo severovýchodnej strany Vrakunskou cestou, z juhu Ružinovskou ulicou a zo západu Tomášikovou ulicou a ulicou Maximiliána Hella. Obytný súbor sídlisko Ostredky patrí medzi najstaršie sídliskové útvary v Bratislave. Patrí k najstarším pôvodne periférnym zónam Bratislavy, ktoré sú výhradne obytného charakteru. Bolo postavené spolu so Štrkovcom, Trávnikami a Pošňou v rokoch 1963 – 1967 ako tzv. F obvod, ktorý svojou funkčnou a priestorovou hierarchickou štruktúrou predstavoval asi najvýraznejší urbanistický počin komplexnej bytovej výstavby v bývalom Československu.

 

 

Súhrnné zhodnotenie prieskumov a rozborov Územného plánu zóny Ostredky, Bratislava – Ružinov vychádza z komplexného rozboru riešeného územia, a to aj v širších priestorových súvislostiach. Stav poznania riešeného územia je detailne popísaný v jednotlivých kapitolách prieskumov a rozborov. Okrem vlastného komplexného prieskumu riešeného územia boli na základe zistených skutočností a osobitých fenoménov obytnej zóny zohľadnené a posúdené aj odvetvové koncepcie, rezortné stratégie rozvoja a tiež známe zámery vlastného ako aj širšieho územia.