Územný plán pamiatkovej zóny Bratislava - Rusovce

Úroveň:  Územný plán zóny
Lokalita: Bratislava - Rusovce
Etapa: Upravený návrh
 

12/2014

Autori

Ing. arch. Ľubomír Klaučo

 

Ing. Matúš Bizoň

 

Ing. arch. Daniela Huertas

 

Hlavným cieľom riešenia Územného plánu zóny – Pamiatková zóna Rusovce je formulovať regulatívy pre priestorový rozvoj, prestavbu a asanáciu v rámci stabilizovaného urbanizovaného územia a aplikovať zásady starostlivosti o kultúrno–historické hodnoty vymedzenej pamiatkovej zóny pri dodržaní podmienok ochrany prírody a tvorby krajiny.

 

 

 

 

 

 

ÚPN-Z určuje regulačné podmienky možných stavebných aktivít tak, aby bolo možné zabezpečiť ochranu a zachovanie pozostatkov bohatého historického dedičstva, najmä rímskeho vojenského tábora Gerulata v kontexte s potrebami rozvoja súčasnej, vedomostne založenej, spoločnosti.

 

 

Slovenská republika má v úmysle zapísať do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO rímsky vojenský tábor Gerulata, ležiaci na území MČ Bratislava – Rusovce.  Nakoľko je pre tento proces nevyhnutnou podmienkou, aby členská krajina spolu s ochranou zapisovanej pamiatky deklarovala aj zásady pamiatkovej starostlivosti a územnú ochranu týchto pamiatok, v prípade národnej kultúrnej pamiatky Gerulata sa jedná o územie vymedzenej pamiatkovej zóny. Zápis rímskeho vojenského tábora Gerulata do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO je tak kľúčovým a strategickým zámerom spracovania tejto dokumentácie.