Územný plán regiónu Trnavského samosprávneho kraja

Lokalita:  Trnavský samosprávny kraj
Projekt: Územný plán regiónu
Etapa: čistopis
Rok: 12/2014
 
 
Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Michal Chudík, PhD.
Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Eva Hledíková
  Ing. Matúš Bizoň, PhD.

 

Urbanistická koncepcia rozvoja Trnavského samosprávneho kraja vychádza z inovatívnych postupov a metód spracovania. Polycentricko - reurbanizačný prístup kladie do popredia hodnoty životného prostredia s osobitným zreteľom na krajinu regiónu ako harmonického celku. Základnými motívmi riešenia sú eliminácia záberov poľnohospodárskej pôdy, ochrana podzemných zásob pitnej vody a implementácia Európskeho dohovoru o krajine.

 

  

 

Urbanistická koncepcia je formovaná na základe usmerňovania rozvoja aktivít trhovej ekonomiky v zmysle princípov udržateľného rozvoja. Na báze autoprofilácie jednotlivých miest a obcí sú kriticky prehodnotené rozvojové lokality výstavby v mestách a obciach. Trend demografického napredovania kraja je racionálne definovaný na základe dlhodobo sledovaných štatistických koeficientov, obdobne sociálna a občianska vybavenosť regionálnej úrovne. Dopravná a technická infraštruktúra je obdobne hodnotená nielen z pohľadu kapacitnej využiteľnosti, ale tiež z pohľadu nadregionálnej rentability.

 

Uzemný plán regiónu Trnavského samosprávneho kraja bol v zmysle stavebného zákona riadne schválený v 12/2014.