Územný plán mesta Pezinok

Úroveň:  Územný plán mesta
Lokalita: Pezinok
Rok: 2017
Etapa: čistopis

Autori:

 

Ing. arch. Vojtech Hrdina, PhD.

Ing. arch. Zdenka Mrázová, PhD.

Stanovuje koncepciu rozvoja mesta s ohľadom na funkčnú a fungujúcu dopravnú sieť, ochranu prírody a krajiny, ochranu kultúrneho dedičstva a pod. ÚPN mesta Pezinok určuje funkčné a priestorové využitie územia rešpektujúc jeho historické i geomofologické danosti.

 
 
Teoreticky je mesto Pezinok tzv. pásovým mestom", kde sú jednotlivé funkčné zložky jasne členené od severu na juh v týchto "pásoch":
  • ZELEŇ - lesný masív Malých Karpát, vinohrady,
  • BÝVANIE - bývanie v rodinných domoch a bytových domoch,
  • OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - centrum mesta, obchodné a školské zariadenia pozdĺž Bratislavskej a Mayzesovej ulice,
  • VÝROBA - plochy existujúcich a navrhovaných plôch určených pre ľahkú výrobu. Dôležitými determinantmi sú navrhované obchvaty mesta II/502 a II/503, ktoré nesporne dopravne odľahčia tomuto nádhernému mestu.

 

 

Z hľadiska kompozície a ochrany kultúrneho dedičstva je riešenie územného plánu zamerané na zachovanie a rozvoj jedinečného charakteru vlastného zastavaného územia mesta a jeho zázemia predstavujúceho podhorský pás vinohradov a horský masív Malých Karpat. Koncepcia urbanistického rozvoja mesta Pezinok vychádza zo zaloţenej urbanistickej štruktúry pásového zónovania mesta na charakteristické funkčné členenie. Cieľom riešenia je zachovať a chrániť predovšetkým vinársky charakter a históriu mesta a to zachovaním a rešpektovaním vinohradov v podhorí Malých Karpat. Dôraz na rozvoj nových funkčných plôch sa kladie vo východnej časti katastrálneho územia mesta. Tejto myšlienke zodpovedá aj koncepcia rozvoja nadradenej cestnej infraštruktúry.