Územný plán mesta Komárno

Úroveň:  Územný plán mesta
Lokalita: Komárno
Rok: 2016
Etapa: koncept

Autori:

 

Ing. arch. Michal Chudík, PhD.

Ing. Matúš Bizoň, PhD.

Návrh urbanistickej koncepcie rozvoja mesta Komárno je v etape Konceptu spracovaný v zmysle v dvoch variantoch. Oba kladú do popredia rôzne východiská pre budúci rozvoj, ako aj ponúkajú odlišné metodické prístupy k regulovaniu, resp. usmerňovaniu ďalšieho rozvoja Komárna. Urbanistická koncepcia vychádza z princípu koncentrácie hlavných rozvojových aktivít s cieľom vytvoriť predpoklady pre priestorovú i prevádzkovú efektivitu ich fungovania, s doplnením menej intenzívnych rozvojových území na okraji zastavaného územia mesta, vrátane rozvoja na ľavom brehu rieky Váh.

 

 

Riešenie využíva intenzifikáciu hlavných rozvojových uzlov a to aj za zohľadnenia ekonomických  a ekologických aspektov rozvoja územia mesta. Koncentráciou jednotlivých funkcií sa tak zvýši kvalita a komplexnosť poskytovaných služieb a zefektívni sa napojenia územia na jednotlivé systémy dopravnej a technickej infraštruktúry. Rekonštrukčné a revitalizačné práce rozsiahleho územia starej i novej pevnosti budú pri rozvoj predstavovať významný determinant. Vzhľadom na kapacity potenciálne využiteľnej podlažnej plochy navrhujeme do týchto priestorov umiestniť nové a inovatívne funkcie.

 

 

VARIANT A - SUBURBANIZAČNÝ VARIANT URBANISTICKEJ KONCEPCIE

Suburbanizácia vychádza z historicky vyvinutej štruktúry osídlenia mesta, avšak územný rozvoj je podriadený predovšetkým záujmom obyvateľov mesta, alebo aktivitami developerov. Lokalizácia investičných zámerov obytnej a komerčnej výstavby priestorovo nadväzuje na jestvujúce urbánne štruktúry. Je realizovaná prevažne na parcelách v poľnohospodárskej krajine.. Lokalizácia je ovplyvňovaná mechanizmami voľného trhu, čo možno najvýhodnejším spôsobom získania stavebných pozemkov pre realizáciu rôznych investičných aktivít, ako aj preferenciami vlastníkov pozemkov.

Vytvorenie značného územného potenciálu pre budúci rozvoj vo variante A však zabezpečuje pružné reagovanie na nové investičné stimuly. Územnotechnickým opatreniami sa do budúcna usiluje pripraviť pôdu pre rôznorodé aktivity v územím, čím potenciálnym investorom vopred vytvára určitú ponuku pre ich sebarealizáciu. Budovanie nových rezidenčných, komerčných alebo hospodárskych zón podmieni aj nároky na dopravnú obsluhu a v konečnom dôsledku na životné prostredie a na zábery poľnohospodárskych a lesných pôd. Suburbanizačný variant je charakteristický rozsiahlejšími zábermi poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske využitie.

 

 

VARIANT B - REURBANIZAČNÝ VARIANT URBANISTICKEJ KONCEPCIE

Predpokladá čiastočné pokračovanie suburbanizačných procesov, nakoľko sa jedná o prirodzené vývojové štádium urbanizácie, ale v menšom rozsahu a v dôsledku prísnejších regulačných vstupov ako pri variante A. Cieľom takéhoto procesu je vytvorenie polyfunkčného urbánneho prostredia s vyváženým zastúpením mestotvorných funkcií. Navrhované rozvojové investičné zámery skvalitnia hmotovo - priestorovú štruktúru mesta. Intenzifikácia zastavaného územia mesta Komárno bude viesť k miernemu zahusťovaniu sídla, na miestach na to určených. Parkovo upravená zeleň, stromoradia v sídle alebo iná zeleň sídla je pred výstavbou funkčne chránená. Trend demografického vývoja mesta je racionálne definovaný na základe dlhodobo sledovaných štatistických koeficientov, k čomu primerane navrhujeme aj výmery rozvojových plôch.

Rozvoj sídelnej štruktúry je založený predovšetkým na vnútornom skvalitňovaní vlastného urbanizovaného prostredia. Pred vznikom novej výstavby mimo zastavaného územia sú uprednostňované mechanizmy intenzifikácie prostredia, ako je najmä revitalizácia kultúrnohistorických hodnôt, doplnenie výstavby na nevyužitých pozemkoch a parcelách v mestských blokoch, ale aj prebudovanie či asanácia zastaraných objektov alebo opätovné využívanie poškodených urbanizovaných území typu brownfield. Reurbanizačný variant v tomto smere navyše povaţuje poľnohospodársky vyuţívanú pôdu ako jeden z rozhodujúcich determinantov rozvoja.