Urbanistická štúdia zóny Pri Rakyte

Kombinácia terénu, prírodných prvkov a blízkosť fungujúceho zastaveného územia Devínskej Novej Vsi vytvára ideálne predpoklady pre vznik novej živej zóny na bývanie, prácu a oddych, ktorá spolu s ďalšími časťami územia určeného územným plánom mesta na zastavanie vytvorí novú mestskú štvrť.

Hlavnými kompozičnými osami urbanistického konceptu sú:

  • budúca cestná komunikácia v predĺžení Eisnerovej ulice
  • vodný tok Rakyta, pretekajúci územím
  • územným plánom navrhovaná komunikácia spájajúca predĺženú Eisnerovu s rozvojovým územím okolo ul. Jána Jonáša
  • navrhovaná hlavná, východo-západná, cestná komunikácia tvoriaca hlavnú os riešeného územi

 

 

 

Dve hlavné komunikácie, ktoré sú na seba takmer kolmé umožňujú efektívnu obsluhu obytného súboru a zabezpečujú budúce napojenia na okolité územia. Spolu s tokom Rakyta vymedzujú základ kompozície zóny. Sú formované ako „obytné ulice“ s výrazným peším priestorom a vysokým podielom zelene. Zástavbu pozdĺž týchto línií tvoria najmä malopodlažné bytové domy a polyfunkčné objekty. Výrazným prvkom je križovanie týchto dvoch komunikácií. Je to bod ktorý združuje funkcie vybavenosti prepojené pešími priestormi. Kombinácia sústredenia vybavenosti, peších priestorov a zachovaného borovicového lesíka vytvára predpoklady pre vznik centra zóny.

 

VIZUALIZÁCIA V REÁLNOM PRIESTORE

(pre zobrazenie je potrebná inštalácia produktu google earth)

 

 

Významným prvkom, ktorý vytvára charakter zóny je tok Rakyty. Lemovaný charakteristickou sprievodnou zeleňou predstavuje „zelenú os“ zóny. Vzhľadom na to že bude slúžiť ako recipient pre odvádzanie dažďových vôd z územia navrhujeme upraviť jej tok tak, aby tu vznikali malé „zdrže“. Tieto čiastočne zadržia vodu v území a doplnia prírodnú promenádu pozdĺž toku o vodné prvky.

 

 

 

Relatívne intenzívna zástavba polyfunčných objektov v línii pozdĺž Eisnerovej ulice predstavuje logické sústredenie vybavenosti v zóne. Zástavba polootvorených blokov vyššej podlažnosti zároveň vytvára bariéru pre hluk pochádzajúci z navrhovanej štvorprúdovej komunikácie. Riešenie predpokladá zrkadlovú zástavbu na jej južnej strane a vytvorenie mestskej triedy podporenej linkou koľajovej mestskej hromadnej dopravy.

Najintenzivnejšia zástavba a objekty s vyššou podlažnosťou sa nachádzajú v najnižších polohách terénnu. V častiach územia na južných svahoch je navrhovaná malopodlažná zástavba bytových domov a najmä rôzne formy zástavby rodinných domov.

Pohľadovou dominantou zóny je terénne zvýšenie s borovicovým lesíkom a kostolom. V diaľkových pohľadoch na zónu lemuje existujúca zeleň, ktorá zároveň vymedzuje riešené územie. Z vyšších polôh v zóne sa otvárajú výhľady na panorámu Devinskej Kobyly  a v diaľke Malých Karpát.