Urbanistická štúdia transformácie letiska vo Vajnoroch

Lokalita:  Bratislava - Vajnory
Investor: CIRCLE SLOVAKIA, s.r.o.
Projekt: 2009
Status:
   
Autori Ing. arch. Michal Chudík, PhD.
  Ing. arch. Ľubomír Klaučo
Ing. arch. Mária Klaučová

 

Riešené územie UŠ predstavuje pozemok s plochou 90 ha nachádzajúci sa na území MČ Vajnory. Ide o priestor bývalého športového letiska, ktoré má nový vlastník záujem transformovať na obytné  územie.Cieľom UŠ bolo navrhnúť moderný polyfunkčný obytný komplex pre cca 15 000 obyvateľov, v ktorom sa bude spájať dynamický mestský život s pokojom v parkoch a zeleni.

Základným kompozičným princípom je prepojenie riešeného územia s okolím – vytvorenie nových dopravných napojení, prepojenie na prírodné prostredie Šprinclovho Majera a v neposlednom rade napojenie
na existujúcu zástavbu Vajnor. Štruktúru navrhovanej zóny tvorí jednoduchá a prehľadná sieť severojužných a západovýchodných prepojení.

Obytný súbor je koncipovaný ako urbanistický celok s preferenciou tvorby mestských priestorov. Základná kompozícia súboru vychádza s konceptu návrhu diferencovaných mestských priestorov, ktoré vymedzujú jednotlivé bloky pre výstavbu obytných domov a objektov občianskej vybavenosti.

Centrálny park tvorí ústredný priestor verejnej zelene a vodných plôch, do ktorého sú otvorené všetky priľahlé obytne bloky a na ktorý nadväzuje sieť pokojných peších ťahov a priestorov s výlukou automobilovej
dopravy. Komplementárne k oddychovým priestorom sú priestory mestských námestí a bulvárov s aktívnym parterom budov, v ktorých bude pulzovať doprava a verejný život. K týmto priestorom je orientovaná vybavenosť a napojenie na existujúcu zástavbu Vajnor.

vajnory_08.png
vajnory_03.png
vajnory_04.png
vajnory_06.png
vajnory_05.png
vajnory_07.png