Urbanistická štúdia Stupava - Háje

Urbanistická štúdia zóny Stupava - Háje rieši definovanie územno-technických daností, rozvojového  potenciálu, limitov využitia územia, majetkových vzťahov, zámerov využitia územia zainteresovanými subjektmi a na podklade tejto optimálnej profilácie územia navrhuje doplnenie koncepcie novej ÚPN. Hlavným zámerom investora je vytvoriť obytné územie rodinných domov s kvalitným prostredím a dostupnou základnou vybavenosťou priamo na jeho území. Vzniká nová urbanistická štruktúra nadväzujúca na poľnohospodársku krajinu, s atraktívnymi väzbami s okolitou rekreačnou krajinou a jej funkčným a priestorovým prepojením so zastavaným územím mesta Stupava. Vzhľadom na veľkosť riešeného územia je nevyhnutné komplexné riešenie na úrovni samostatného sídla, avšak s úzkou väzbou na mesto Stupava. Rieśené územia predstavuje výmeru 332,74 ha.

Urbanistická štúdia zóny Stupava - Háje je spracovaná v dvoch odlišných variantoch riešenia, ktoré dokladujú možnosti optimálneho funkčného využitia a hmotovo-priestorového usporiadania územia, reflektujúc záujmy investorov v riešenom území, s dôrazom na jeho zapojenie do okolitého územia a definovanie jeho interakcie s mestom.

 

 


Variant A

Rieši rozvoj územia s menším rozsahom rozvojových plôch na zastavanie. Zástavba sa sústredí na samotnom území investora, na predmetnom území jednoduchých pozemkových úprav a na území, ktoré na hore uvedené bezprostredne nadväzujú.

Variant B

Rieši rozvoj územia s rozsiahlejším zastavaným územím, ktoré preukazuje kompaktnosť s existujúcou štruktúrou samotného mesta Stupava a jeho nadväznosť na doterajší plánovaný rozvoj mesta.