Urbanistická štúdia rekreačnej zóny Caproni

Urbanistická štúdia zóny Caproni v obci Ivanka pri Dunaji rieši vytvorenie novej zóny rekreácie. Riešené územie o výmere 459 863 m2 sa nachádza mimo zastavaného územia. Zámerom investora je v tomto území ťažiť netriedené štrkopiesky pre stavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. Vyťažený materiál bude slúžiť iba pre účely spomínanej stavby. Po ukončení stavby a teda aj banskej činnosti na tomto území, bude územie ťažby zrekultivované do podoby využívania pre poľnohospodárske účely a pre rekreáciu.

 

 

Predmetom tejto štúdie je navrhnúť možné využitie tej časti územia ťažby, ktorá je zamýšľaná pre funkciu rekreácie. Vlastné riešené územie sa nachádza južne od vonkajšieho ornitologického ochranného pásma letiska. Medzi ním a navrhovanou komunikáciou uvažujeme s plochou rekreácie, kde sme navrhli športové ihriská a areály s objektmi slúžiacimi ako zázemie týmto športovým plochám. Tiež sú tu lokalizované parkoviská pre celú zónu. Na ploche, ktorá leží na území rezervy letiska je navrhované futbalové ihrisko. Vodná plocha je navrhovaná južne od spomínanej  komunikácie. Severozápadný až severovýchodný breh je navrhovaný ako pláž. Na južnom brehu sú navrhované plochy pre rybárov.

 

 

Na severnej strane vodnej plochy sú umiestnené bufety a vybavenosť pre návštevníkov ako detské ihriská, outdoor fitness, požičovne, sprchy, prezliekarne, parkovanie pre bicykle a podobne. Na severovýchodnej strane je pláž s piknikovými stolmi a prístreškami pozdĺž cyklotrasy. Prístrešky sú navrhované aj v zóne pre rybárov. Okolo celej vodnej plochy je navrhovaná sieť peších trás. Na východ od navrhovanej cyklotrasy je izolačná zeleň. S vysokou zeleňou uvažujeme aj pri južnej hranici riešeného územia. V prípade rozvoja poľnohospodárskej výroby v areále bývalej kafilérie bude plniť aj izolačnú funkciu. Sprievodná zeleň je navrhovaná pozdĺž komunikácie až k Mohyle M.R.Štefánika.