Urbanistická štúdia a DÚR obytnej zóny Pod Kopcami

Hlavným cieľom riešenia urbanistickej štúdie a následnej dokumentácie pre územného rozuhodnutie je vypracovanie návrhu priestorového usporiadania územia s funkčným využitím malopodlažná bytová zástavba a bývanie v prírodnom prostredí s napojením na dopravnú a technickú vybavenosť. Účelom je tak vytvorenie novej zóny bývania, s umiestnením stavebných objektov v zóne bývania v meste Stupava - zóna Pod Kopcami.

Úlohou štúdie je určiť spôsob zastavania územia o výmere 21,3 hektára so zameraním na overenie konkrétnych možností pri zohľadnení väzieb na celkové záujmové územie. Poloha riešeného územia na okraji mesta zabezpečuje lokalite dobré dopravné napojenie, napojenie na technickú infraštruktúru, priame napojenie na zástavbu ako aj na prírodné prostredie a voľnočasové aktivity umiestnené v blízkosti dotknutého územia.

 

 

Riešené územie je rozdelené do 6 zón. Kompozičnú kostru navrhovaného riešenia tvorí obslužná komunikácia prechádzajúca všetkými zónami. Prepája riešené územie s hlavným dopravným ťahom (Malacká cesta), ktorý vytvára napojenie rozvojového územia s centrom Stupavy a okolitými obcami. Zároveň sa napája na predĺženie Rímskej ulice, ktoré prechádza lesíkom v zóne E. Kompozícia je determinovaná morfologickými podmienkami, štruktúra rodinných domov je vsadená do zelene a plynulo dotvára prostredie. Bytové domy sú navrhnuté rešpektujúc terénne danosti tak, aby zapadli do okolia. V celom priestore zohráva dôležitú úlohu zeleň, ktorá tvorí podstatný podiel v tomto území.