Urbanistická štúdia D4 a R7

Lokalita:  Bratislava
Investor: NDS a.s.
Projekt: 2014
Status: UŠ, podklad pre ZaD ÚPN hl. m. SR
   
Autori Ing. arch. Michal Chudík, PhD.
 

Ing. arch. Marek Adamczak
Ing. Matúš Bizoň, PhD.

Urbanistická štúdia sa spracováva v nadväznosti na úpravu koridoru stanoveného v platnej ÚPN hl. mesta SR  ako tzv. nultý okruh, resp. pre skorigovanie trasovania diaľnice D4 v úseku medzi mestskými časťami Bratislavy - Jarovce a Rača, ktoré vyplynulo z doterajšej predinvestičnej prípravy diaľnice D4, procesu EIA a riešenia DÚR, ktorú zabezpečuje Národná diaľničná spoločnosť a.s.

 

Urbanistické riešenie reaguje na priestorové prepojenie diaľnice D4 a nadväznej rýchlostnej cesty R7 v zmysle ÚPN-R Bratsilavský kraj so širšou funkčno - prevádzkovou štruktúrou územia hl. mesta SR Bratislavy. Reflektujeme tak vplyv navrhovaných dopravných koridorov D4 a R7 vo vzťahu k urbánnym a prírodným štruktúram, premietnutými v ÚPN hl. m. SR Bratislavy.