Štúdia pre hodnotenie a monitorovanie ÚPN NSK s využitím výsledkov SEE projektu Donauregionen+

Lokalita:  Nitriansky samosprávny kraj
Objednávateľ: Úrad NSK
Projekt: 2015
Status: špecializovaná štúdia pre monitorovanie a hodnotenie ÚPN-R
   
Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Július Hanus, PhD.
  ...a kolektív.

Územnoplánovací portál Nitrianskeho samosprávneho kraja

AUREX bol spracovateľom projektu s názvom „Štúdia pre hodnotenie a monitorovanie ÚPN NSK s využitím výsledkov SEE projektu Donauregionen+“, ktorý bol financovaný z Regionálneho operačného programu, Prioritnej osi 4 – Regenerácia sídiel, Opatrenia 4.1d. Obstarávateľom projektu bol Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja. Práce na vypracovaní štúdie prebiehali od augusta 2014 do konca januára 2015.

 

Obrázok 1: Súhrnné hodnotenie za skupinu faktorov "Obyvateľstvo"

 

Vecná realizácia projektu zahŕňala:

 1. špecifikáciu sústavy socio-ekonomických, územnotechnických, ekologických a kultúrno-historických ukazovateľov (september 2014),
 2. vytvorenie databázy primárnych údajov vrátane popisu ich geografických charakteristík – web server a GIS server (október 2014),
 3. vytvorenie potrebného softvérového vybavenia, ktoré umožní realizovať výpočty kvality sídelného prostredia a zároveň umožní vytvárať odhady zmien príslušných ukazovateľov (november 2014),
 4. identifikáciu rozvojových projektov, vyhodnotenie pravdepodobnosti ich realizácie a odhad ich dopadov na relevantné ukazovatele (december 2014),
 5. vytvorenie podkladov pre výkon územnoplánovacích aktivít (január 2014).

 

Obrázok 2: Dostupnosť obce k najbližšiemu letisku TEN-T v min (vľavo) a Dostupnosť obce k železničnej stanici, kde zastavuje vlak typu rýchlik (R) do 10 min a podiel obyvateľov s prístupom k železničnej stanici, kde zastavuje rýchlik (R) do 10 min (vpravo)

   

 

Realizácia projektu prebiehala v úzkej súčinnosti s Úradom Nitrianskeho samosprávneho kraja. Hlavné výstupy projektu:

 1. Štúdia pre hodnotenie a monitorovanie ÚPN NSK
 2. Územnoplánovací portál NSK (ÚPP NSK) – súbor územnoplánovacích informácií vo forme internetového portálu, ktorý predstavuje systém na podporu rozhodovania v priestore (SDSS – Spatial Decision Support System) a zahŕňa:

                  - WEB server
                  - GIS server

 

Obrázok 3: Súhrnné hodnotenie všetkých faktorov sídelného prostredia

 

Štúdia pre hodnotenie a monitorovanie ÚPN NSK

Vlastná štúdia obsahuje nasledovné časti:

 1. Analytickú časť, ktorá popisuje výsledky hodnotenia jednotlivých skupín ukazovateľov kvality sídelného prostredia NSK (od roku 1991 do roku 2011) vrátane grafického zobrazenia vo forme kartogramov,
 2. SWOT analýzu na úrovni okresov a kraja
 3. Odhad dynamiky zmien vývoja jednotlivých skupín ukazovateľov kvality sídelného prostredia až do roku 2020 vrátane grafického zobrazenia vo forme kartogramov,
 4. Popis rozvojových scenárov vývoja kvality sídelného prostredia.

 

ÚPLNÉ ZNENIE ŠTÚDIE

 

 

WEB server

Je súčasťou ÚPP NSK a predstavuje dynamickú web stránku s územnoplánovacími informáciami, najmä vo forme socio-ekonomických charakteristík územia, ktorý prezentuje hodnotenie kvality sídelného prostredia NSK ako aj jej jednotlivých prvkov (ukazovateľov).

 

Obrázok 4: Prehľad ukazovateľov za oblasť Obyvateľstvo zobrazeného cez WEB server

 

WEB server

Login:

Meno: nsk

Heslo: kynek607

 

 

GIS server

Je súčasťou ÚPP NSK a predstavuje internetovú aplikáciu vytvorenú nad súborom geografických dát Územného plánu regiónu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

 

Obrázok 5: Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

 

Odkazy na jednotlivé výkresy územného plánu:


Verejné dopravné vybavenie


Verejné technické vybavenie - zásobovanie elektrickou energiou, plynom, teplom a telekomunikácie

 

Verejné technické vybavenie – vodné hospodárstvo

 

Ochrana prírody a krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability

 

Perspektívne použitie poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nepoľnohospodárske účely