špecializované štúdie

 • Štúdia pre hodnotenie a monitorovanie ÚPN NSK s využitím výsledkov SEE projektu Donauregionen+
 • Štúdia vybraných prístavísk k dopravnému lodnému spojeniu DUNAJBUS
 • Územný generel odkanalizovania, Bratislava
 • Územný generel zásobovania vodou, Bratislava
 • Územný generel priemyselnej výroby, stavebníctva a skladového hospodárstva hl. mesta SR Bratislavy - Potenciálne
  možnosti lokalizácie zvláštnych hospodárskych zón
 • Územný generel zásobovania hlavného mesta SR Bratislavy elektrickou energiou
 • Územný generel zásobovania hlavného mesta SR Bratislavy plynom
 • Územný generel telekomunikácií hlavného mesta SR Bratislavy
 • Zastavovacia štúdia SPS Žilina
 • Stratégia rozvoja mikroregiónu Vlára so zameraním na podporu realizácie priemyselných parkov
 • Technická asistencia pre výstavbu priemyselných inkubátorov v okresoch Košice, Prešov a Spišská Nová Ves
 • Regionalizácia cestovného ruchu v Slovenskej republike
 • Strednodobá stratégia rozvoja cestovného ruchu v mikroregióne Slovenský Grob
 • Modelové riešenie hanzového mesta Komárno  - Komárom
 • Dobudovanie infraštruktúry Dunajského nábrežia v Devíne
 • Preložka železničnej trate v Trenčíne - participatívny workshop
 • Zmena v užívaní stavby jadrovej elektrárne V-1: overenie možnosti využitia lokality pre iné funkcie
 • Propagačný materiál pre prípravu rozvoja územia v lokalite Bratislava – Pálenisko
 • Územná prognóza obytnej zóny Trenčín - Belá
 • Územná prognóza rekreačnej zóny Trenčín - Nozdrkovce
 • Štúdia humanizácie a dotvorenia mestskej časti Petržalka - Územné vymedzenie sústavy humanizačných opatrení