Vyhľadávacia štúdia záchytných parkovísk Bratislavy

V spolupráci s našou partnerskou organizáciou - Inštitút priestorového plánovania - sme spracovali Vyhľadávaciu štúdiu možností realizácie záchytných parkovísk a parkovacích domov v Bratislave. Štúdia posudzuje potenciálne územia, resp. overuje lokality z hľadiska realizácie nových parkovacích možností v celometských súvislostiach. Dôraz sme kládli na preferenciu mestskej hromadnej dopravy, k čomu prislúcha aj návrh nových vyhradených bus pruhov, ako aj napojenie na kapacitnú železničnú dopravu, či metodika zavedenia regulácie statickej dopravy.

 

 

Celkovo bolo overovaných 32 lokalít rozdelených na:

  1.   Plochy už v súčasnosti slúžiace pre záchytné parkoviská systému P+R (1)
  2.   Lokality určené pre tento účel i podľa ÚPN a ÚGD (7)
  3.   Lokality vonkajšie (13), nachádzajúce sa na okraji zastavaného územia mesta
  4.   Lokality vnútorné (11), viazané na hlavné komunikačné trasy tvorené diaľnicami D1, D2, hlavné mestské radiály a trasu vonkajšieho dopravného polokruhu.

 

 

Pre každú lokalitu je vypracovaný samostatný referenčný list k potenciálnym parcelám obsahujúci informácie ku každej vybranej ploche vhodnej na realizáciu záchytného parkoviska. Ku každému referenčnému listu prináleží podrobné grafické znázornenie v mierke 1:2 000. Väčšiu prehľadnosť poskytujú mapové listy vyhotovené v mierke 1:5 000, a to zvlášť pre analýzu súčasného stavu a osobitne pre návrh. Okrem toho boli pre každú lokalitu vyhodnotené možnosti napojenia na MHD, železnicu a doplnkovú autobusovú dopravu.