Územný generel dopravy Nitrianskeho kraja

Pre návrhové riešenia dopravnej infraštruktúry Nitrianskeho kraja sa pripravili podklady pre všetky druhy a formy dopravy, avšak za neustáleho previazania v priestore a tiež za hľadania synergických opatrení vedúcich k optimalizácii vzájomných konexií.

 

 

Dopravné riešenia je orientované do dvoch rovín. Do nadregionálnych zámerov štátu a do regionálnej polohy riešeného územia. Na jednej strane sa tak posudzujú alternatívne riešenia, ktoré sú vytvorené na základe zámerov celoštátneho rozvoja dopravy. Tieto návrhy sú posudzované podľa toho, ako ovplyvnia dopravné vzťahy Nitrianskeho kraja. Následne sú v tomto smere formulované odporúčania Nitrianskeho kraja, ako dotknutého orgánu prípravy celoštátnych koncepcií.

 

    

Výkres železničnej dopravy so stanovením priorít rozvoja tratí, opätovného využívania niektorých dráh, potreba nových úsekov, no najmä priorizácia zavedenia terminálov integrovanej dopravy riešeného územia NSK.

Výkres dostupnosti územia a rozvoj mikroregiónov, čo sa ilustruje dochádzkou do škôl a do zamestnania po cestnej sieti. Pôsobnosťou dopravných mikroregiónov vnzikajú dopravné obvody regiónu.

Na druhej strane sa osobitá pozornosť venuje cestám 2. a 3. triedy, ktoré má v kompetencii práve kraj. Na základe multikriteriálneho hodnotenia cestnej siete sú prioritne zoradené jednotlivé úseky cestnej siete, ktorým bude v udúcnosti potrebné venovať pozornosť z hľadiska rekonštrukcie či modernizácie.

 

 

V rámci Územného generelu dopravy Nitrianskeho kraja sa pozornosť orientuje komplexne na nasledujúce faktory.

 • Priestorové usporiadanie jednotlivých druhov a foriem dopravy
 • Demografické predpoklady rozvoja dopravy
 • Prognóza a scenáre rozvoja dopravy
 • Šírkové pomery cestnej siete
 • Dopravná nehodovosť
 • Aktuálne a výhľadové zaťaženie cestnej siete
 • Kvalita dopravného prúdu QSV
 • Ročný priemer dennej intenzity dopravy (RPDI)
 • Priepustnosť cestnej siete
 • Výrazne preťažené lokality
 • Vývoj automobilizácie a motorizácie
 • Dochádza za prácou a vzdelaním
 • Dopravné mikroregióny
 • Dopravné obvody regiónu
 • Dostupnosť jednotlivých častí regiónu
 • Dostupnosť nadradenej cestnej infraštruktúry
 • Dopravné regióny a dopravné obvody kraja
 • Dostupnosť železničnej dopravy
 • Zaťaženie železničnej dopravy
 • Frekvencia cestujúcich vo vlakoch
 • Intenzita verejnej autobusovej dopravy
 • Integrácia verejnej dopravy
 • Optimalizácia cyklodopravy a cykloturizmu
 • Dopady zmien dopravy na mikroregióny a sídelné systémy 
 • Vyhodnotenie dôsledkov prognózneho rozvoja dopravy na životné prostredie
 • Vyhodnotenie ekonomických dôsledkov prognózneho rozvoja dopravy
 • Návrhy riešenia
 • Priority rozvoja jednotlivých druhov a foriem dopravy
 • Odporúčania pre ďalší postup

 

Modelovali sme dochádzku za prácou po cestnej sieti kraja do 15 vybraných centier, čím na základe údajov zo SODB vytvorili údaje jak pre stanovenie dopravných mikroregiónov, či dopravných obvod, ale tiež stanovili najintenzívnejšie využívané úseky cestnej siete.     

Modelovali sme dochádzku za prácou po cestnej sieti kraja do 15 vybraných centier, čím na základe údajov zo SODB vytvorili údaje jak pre stanovenie dopravných mikroregiónov, či dopravných obvod, ale tiež stanovili najintenzívnejšie využívané úseky cestnej siete.

Základným princípom systému modelovania dopravy je v tomtmo príapde hľadanie najvýhodnejších spojení všetkých obci kraja po cestnej sieti do 15 vybramých centier NSK, čo je vyjadrené najkratším časom prejazdu, resp. v časových horizontoch.

 

Materiál obsahuje 355 normostrán textu, 60 schém a tiež 11 výkresov. Kompletný materiák bude k dispozícii na stránkach Nitrianskeho kraja. Reflektuje všetky druhy a fromy dorpavy v kraji:

 • Cestná doprava
 • Železničná doprava
 • Vodná doprava
 • Letecká doprava
 • Intermodálna nákladná doprava
 • Hromadná doprava
 • Integrovaná doprava
 • Cyklistická doprava

 

 

Zoznam výrkesov analytickej časti

 1. Analytický výkres všetkých druhov dopráv           
 2. Krajinná štruktúra                                               

Zoznam výkresov návrhovej časti

 1. Širšie vzťahy                                                       
 2. Koordinačný výkres všetkých druhov dopráv      
 3. Cestná doprava                                                  
 4. Železničná doprava                                            
 5. Vodná doprava                                                    
 6. Letecká doprava                                                  
 7. Cyklistická doprava                                              
 8. Dostupnosť územia a rozvoj mikroregiónov        
 9. Vyhodnotenie dopadov na životné prostredie