Územný generel dopravy Trnavského kraja

Lokalita:  Trnavský samosprávny kraj
Projekt: Územný generel dopravy
Rok: 08/2015
 
 
Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Michal Chudík, PhD.
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matúš Bizoň, PhD.
Spolupráca v doprave: Ing. Dr. Milan Skýva
  Ing. Andrej Vachaja
  Ing. Pavel Vlček

 

Analytická časť

V analytickej časti je spracovaná komplexná územno – dopravná analýza dopravnej infraštruktúry Trnavského kraja, v prerozdelení podľa jednotlivých druhov a foriem dopravy, vrátane známych zámerov ovplyvňujúcich rozvoj dopravy v kraji.

 

Modelová časť

Modelovú časť tvorí samostatný elaborát s rozsahom 73 strán,  vrátane 12 schém v mierke 1 : 350 000, 24 schém v mierke 1: 650 000 a 108 schém v mierke 1 : 1 000 000, ktoré graficky reflektujú nasledujúce sledované javy:

 • Tri varianty modelového usporiadania cestnej siete. Variant 0 ako stav v roku 2015, Variant 1 v plnom rozsahu podľa ÚPN-R TTSK v prerozdelení na návrh 2020 a výhľad2030 a Variant 2 s primárnou podporou väzieb na krajské mesto Trnava, takisto v prerozdelení na návrh 2020 a výhľad 2030
 • Šírkové pomery cestnej siete ako usporiadanie cestnej siete podľa šírky vozovky a usporiadanie jednotlivých tried cestnej siete rovnako podľa šírky vozovky
 • Výhľadové zaťaženie cestnej siete pre návrhový rok 2020 a výhľadový rok 2030, stanovené podľa výhľadových rastových koeficientov, ktoré publikovala SSC na základe
  celoštátneho sčítania dopravy z roku 2010.
 • Zaťaženie úsekov cestnej siete, ktorých naplnenie prípustnej priepustnosti sa modelovo predpokladá do roku 2020 alebo medzi rokmi 2020 a 2030.
 • Dostupnosť všetkých 251 sídiel TTSK k vybraným centrám po cestnej sieti prostredníctvom osobného automobilu, vrátane sledovania meniacej sa dostupnosti postupným zapracovaním navrhovaných a výhľadových dopravných stavieb do jestvujúcej cestnej siete. Dostupnosť bola hodnotená v dvoch podobách. Jednak pre všetky vybrané centrá, t.j. ako celková dostupnosť, ktorá predstavuje najoptimálnejšiu dostupnosť najbližšieho centra z pomedzi všetkých 18 vybraných centier zo všetkých 251 sídiel Trnavského samosprávneho kraja súčasne. V druhej podobe bola dostupnosť hodnotená aj individuálne pre všetkých osemnásť vybraných centier, t.j. dostupnosť len jedného centra v pôsobení 251 sídiel celého regiónu TTSK.
 • Zmeny dostupnosti jednotlivých územných častí regiónu prostredníctvom plánovaných úsekov nadradenej dopravnej infraštruktúry systému diaľnic a rýchlostných ciest SR. Zmeny dostupnosti boli hodnotené na základe dopravnej obsluhy obyvateľstva pri zapracovávaní troch rôznych variantov rýchlostnej cesty R1 a rovnakým spôsobom aj rýchlostnej cesty R7.
 • Zmeny dostupnosti jednotlivých územných častí regiónu prostredníctvom rozvoja železničnej dopravy, vrátane revitalizácie dnes nevyužívaných železničných tratí, či novo
  navrhovaných tratí podľa ÚPN-R.
 • Zaťaženie úsekov cestnej siete a úsekov železničných tratí na báze dochádzky Do a Zo zamestnania, na základe publikovaných výsledkov Sčítania obyvateľov domov a bytov 2011. Dochádzka za prácou bola po cestnej sieti hodnotená v dvoch podobách. Jednak pre všetky vybrané centrá, t.j. ako celkové zaťaženie cestnej siete na báze dochádzky ekonomicky aktívneho obyvateľstva do všetkých 18 vybraných centier zo všetkých 251 sídiel Trnavského samosprávneho kraja súčasne. V druhej podobe bolo zaťaženie hodnotené aj individuálne pre všetkých osemnásť vybraných centier, t.j. odchádzka a dochádzka len jedného centra v pôsobení 251 sídiel celého regiónu TTSK.
 • Obsadenosť liniek osobami cestujúcimi prímestskou autobusovou dopravou ako pentlogram vzťahujúci sa k trom prepravcom pôsobiacim v TTSK.

 

 

Návrhová časť

Výstupy modelovej časti  sú premietnuté aj do návrhovej časti v ich synergickom spolupôsobení. Týmto spôsobom sa výsledky digitálneho dopravného modelovania premietajú do praktickej roviny. Cieľom je pritom vytvoriť škálu odporúčaní a priorít rozvoja dopravy s priamym praktickým využitím v rozhodovacích procesoch o území TTSK. Návrhová časť ÚGD TTSK vytvára štruktúrovaný nástroj pre usmerňovanie rozvoja dopravy so škálou odporúčaní podľa jednotlivých druhov a foriem dopravy. Do popredia pritom kladie aj priority a konkrétne opatrenia pre trasovanie, prekategorizovanie a tiež  pre rekonštrukcie ciest Trnavského kraja.

 

 

Grafická časť návrhovej časti ÚGD TTSK:

 1. Širšie vzťahy
 2. Koordinačný výkres všetkých druhov dopráv
 3. Dostupnosť územia a rozvoj mikroregiónov
 4. Letecká doprava
 5. Vodná doprava
 6. Železničná doprava
 7. Cestná doprava
 8. Cyklistická doprava
 9. Hromadná doprava osôb