Koncepcia rozvoja statickej dopravy mesta Trnava

Budúcnosť Trnavy vidíme v polohe inteligentného „Smart city“ mesta. A práve táto Koncepcia rozvoja statickej dopravy mesta je jedným z krokov na ceste k jej regulovaniu prostredníctvom sofistikovaných nástrojov modernej éry územného manažmentu. Trnava bude v budúcnosti využívať najmodernejšie technológie, ktoré predznamenajú systematické skvalitňovanie vlastného prostredia. A nakoľko statická doprava je aj v Trnave jedným zo základných územnotechnických problémov, riešením môže byť impulz takéhoto charakteru už dnes.

Spracovanie Koncepcie rozvoja statickej dopravy v meste Trnava z naśej dielne vychádza z prierezového hodnotenia dlhodobo sledovaných ukazovateľov, ktoré sumarizuje Odbor územného rozvoja a koncepcií mesta Trnava. Pre spracovanie Koncepcie tak boli využité relevantné údaje o stave a vývoji parkovacích možností, štruktúra domového a bytového fondu, ako aj priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia mesta. Sledované priestorové údaje boli následne overené a spodrobnené prostredníctvom vlastných zistení o statickej doprave priamo v teréne.

Všetky relevantné dáta sú v Koncepcii využité pre tvorbu geograficko - informačného systému statickej dopravy s cieľom nájsť nové možnosti pre tvorbu parkovacích miest a optimalizovať tak reguláciu parkovania v meste Trnava. Týmto spôsobom sa vytvoril poznatkový nástroj s presnosťou na jedno parkovacie miesto, ktorý podporí rozhodovanie o usmerňovaní rozvoja parkovania v meste.

 

Priestorové informácie boli v spolupráci s mestom Trnava zapracované do ich Geografického informačného systému.

http://webgis.trnava.sk/

 

Cieľom Koncepcie je pritom spracovanie transparentného dokumentu na úrovni krajského mesta, po schválení ktorého bude možné udržateľne regulovať rozvoj statickej dopravy s ohľadom na všetky funkčné zložky. V Koncepcii sú preto zohľadnené všetky funkčné zložky  mesta, ako je zeleň, občianska vybavenosť, bývanie. V súčasných podmienkach informačnej spoločnosti sa koncepcia rozvoja statickej dopravy metodicky pohybuje medzi plánovaním dopravy a územným plánovaním. Hoci má primárne dopravno – technický charakter, no zároveň vytvára aj územnotechnické predpoklady pre skultúrnenie verejných priestorov a v neposlednom rade chráni plochy zelene. V podmienkach nepriaznivého stavu dopravy druhej polovice 2. desaťročia 21. storočia inej možnosti ani niet. Situácia začína byť neúnosná a preto sú potrebné systémové riešenia.

 

Koncepcia rozvoja statickej dopravy mesta Trnava pozostáva z nasledujúcich troch častí:

  • Analýza aktuálneho stavu statickej dopravy  
  • Návrh nových plôch statickej dopravy
  • Návrh Koncepcie rozvoja statickej dopravy

 

V prvej etape bola za účelom dôkladného poznania aktuálneho stavu parkovania v meste spracovaná analytická časť. Po vzájomnom prekonzultovaní pracovnej verzie s mestom bola následne táto analýza dopracovaná do finálnej podoby, tak, aby bolo možné stanoviť deficit parkovacích miest v jednotlivých sektoroch. Nasledujúce dve etapy boli spracované paralelne a v podobe pracovnej verzie odovzdané mestu na pripomienkovanie a doladenie prípadných nejasností. Do prerokovaní v komisii dopravy mesta Trnava, pracovných stretnutiach, na ktorých sa zúčastnili predstavitelia mesta, ako aj členovia mestskej polície, spracovateľ podľa pokynov mesta dopracoval Koncepciu dopracoval podoby, aby mohla byť predložená aj pred verejnosť.

 

 

 

 

Schválenie koncepcie podporí preferenciu pešej a nemotorovej dopravy, najmä v centre mesta, zvýhodní parkovanie rezidentov na sídliskách, ako aj optimalizuje výber parkovaného, na základe čoho sa na druhej strane vytvoria prostriedky pre rozvoj statickej či verejnej dopravy v meste. Je zrejmé, že takéto zmeny sa nerodia z jedného dňa na druhý, ale niekde začať treba. V Koncepcii navrhnuté riešenia bude preto taktiež potrebné neustále monitorovať a v prípade potreby aj prehodnotiť.