Informačný systém statickej dopravy Bratislava - Dúbravka

Lokalita:  Bratislava - MČ Dúbravka
Projekt: Parciálny GiS
Rok: 2019
 
 
Hlavný riešiteľ: Ing. arch. Aleš Baláži
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Filip Polonský, PhD.

 

Informačný systém statickej dopravy mestskej časti Bratislava – Dúbravka bol spracovaný s cieľom vytvorenia pasportizačného nástroja pre budúce koncepčné formovanie parkovacej politiky v Dúbravke. Od hĺbkovej analýzy, cez zavedenie jednotného monitorovacieho systému, až po odporúčania do priamych rozhodovacích procesov.

GIS portál

Dopracovanie informačného systému však bolo zrealizované prostredníctvom vlastnej iniciatívy nášho ateliéru. Informačný systém statickej dopravy mestskej časti Bratislava – Dúbravka má preto len ilustračný charakter.

 

 

Vyhodnotenie a sprevádzkovanie takéhoto portálu by umožnilo evidenciu parkovacích miest vo vlastnom priestore MČ a rovnako i zabezpečilo efektívnu kontrolu v reálnom čase. Následne by sa vytvorili sumárne údaje o jestvujúcich parkovacích miestach, ako aj dopravno - inžinierská platforma pre výpočet potreby nových parkovacích miest. Implementácia nových plôch statickej dopravy by bola samozrejme premietnutá aj do portálu.

 

 

Osobitá pozornosť bola navyše venovaná stransparetneniu vyhradených parkovacích miest. Ktoré miesta sú vyhradené a ktoré miesto je voľné, vrátane databázovo uvedených identifikačných údajov, ako aj doby platnosti. Webová mapová aplikácia slúži pre zobrazovanie tematických vrstiev a je optimalizovaná pre všetky typy zariadení. Počítač, tablet i mobilný telefón. Požaduje sa čisto len prístup na internet a webový prehliadač.

 

Podkladové mapy:

 • Ortofotomapa
 • OpenStreetMap
 • Topografická mapa

 

Operačné vrstvy:

 • Informačný systém katastra nehnuteľností
 • Cestná sieť
 • Parkovací systém:
  • parkovisko (existujúce, navrhované, výhľadové)
  • parkovacie miesto (vyhradené, voľné, zaplatené/nezaplatené)
  • Možné je doplniť aj ďalšie vrstvy ako napr. služby, obchody, ubytovanie, stravovanie, či iné body záujmu.