Dopravno-urbanistická štúdia obchvatu MČ Bratislava - Rusovce

Hlavnými cieľmi riešenia dopravno-urbanistickej štúdie je určenie priestorového a smerového trasovania štátnej cesty č. I/2 mimo zastavaného územia mestskej časti Bratislava Rusovce, vrátane definovania územno - technických podmienok riešeného územia, rozvojového potenciálu, ako aj limitov využitia územia.

Variant A

Rieši trasovanie priestorového vedenia preložky I/2 v dotyku so súčasným, resp. v územnom pláne navrhovaným zastavaným územím mestskej časti Rusovce a rozsah perspektívneho rozvojového územia.

Variant B

Rieši možnosť využitia diaľnice D2 na prevedenie tranzitnej dopravy mimo zastavaného územia Rusoviec.

 

Vybudovaním obchvatu Rusoviec (variant A) sa zníži dopravná zaťaženosť na zastavanom území Rusoviec, ktorá je ovplyvňovaná tranzitnou dopravou z Čunova, Rajky a ďalších rozvíjajúcich sa území v blízkosti hraníc na Maďarskom území. Prítomnosť diaľnice D2 v tomto území túto skutočnosť nezlepšuje, vzhľadom na jej spoplatnenie. Preto uvažovaný variant B bude mať žiadaný efekt iba v prípade bezplatného používania tohto úseku diaľnice D2. Hlavný urbanistický prínos je predovšetkým v zásadnom kvalitatívnom zlepšení obytného urbánneho prostredia a teda aj vytvorení príležitosti na vybudovanie kvalitného verejného priestoru v centre Rusoviec. Vylúčenie tranzitnej komunikácie z centra obce s pamiatkovou zónou, ktoré je podmienkou na premenu celého priestoru jadra obce, významne posilní historický význam v povedomí obyvateľov a návštevníkov mesta.